Materjalid

Täiskasvanuhariduse valdkonna materjalid, uuringud ja aruanded
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Täiskasvanuhariduse teabepäevad (alates 2008)

Elukestva õppe strateegia 2020

Kutseseadus

Täiskasvanute koolituse seadus (TäKS)

Täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad maakonniti (2014)

Täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjal (2013)

Ajakiri Õpitrepp (2009-2011)

Koolitaja käsiraamat (2011)

Eratäiendkoolitajate küsitlus (2010)

Kolmekesi elukestvas õppes: õppija, kool ja tööandja (2010)

Tugivõrgustiku kaasamine täiskasvanuhariduse edendamiseks (2010)

Täiskasvanuhariduse arengukava 2009-2013 (2009)

UNESCO Eesti aruanne (2008)

Elukestva õppe strateegia vahearuanne (2007)

Täiskasvanuhariduse tegevuskava (2007)

Elukestva õppe strateegia (2005)

Vanemaealiste töötajate konkurentsivõime ja koolitusvajadus (2005)

Elukestva õppe sõnaraamat (2003)

Elukestva õppe vajaduse analüüs (2001)