Taking to the Top – Adult Educators on the Journey (TTop)

Eesmärk: Täiskasvanute koolitajate professionaalsus võtmeoskuste õpetamisel erinevatele sihtgruppidele on kasvanud.                                                

Alaeesmärk: Parandada täiskasvanukoolituse kvaliteeti, tutvustada rahvusvahelist kogemust haridus- ja koolitusvaldkonnas ning edendada kultuuriteadlikkust.

Projekti vajaduse põhjendus

Täiskasvanuhariduse institutsioonid, eelkõige mitteformaalhariduses koolitusega tegelevad organisatsioonid, tunnevad puudust raamõppekavast, mille alusel saaks igapäevaselt tegutsevaid praktikuid-koolitajaid koolitada. Raamõppekava olemasolu toetab koolitajate professionaalset arengut, nende ühtsust Euroopa täiskasvanuhariduse ruumis ja võimaldab arendada koolitajatevahelist paremat koostööd. Raamõppekava saab alusdokumendiks, mis ühtlustab arusaamu andragoogilistest põhimõtetest ja täiskasvanuhariduse suundumustest 21. sajandil.

Peamised tegevused

Riikide praktikate jagamine ja kogemuste kaardistamine täiskasvanute koolitajate koolitamisel.Täiskasvanute koolitajate koolitamiseks raamõppekava põhimõtete väljatöötamine, õppekava draft’i rahvusvaheline katsetamine, selle analüüs riigiti ja kogemuste jagamine.Raamõppekava lõplik väljatöötamine.Õppekava levitatakse EPALE veebikeskkonna ja osalevate riikide võrgustike vahendusel.

Oodatavad tulemused

Projekti tulemusena valmib täiskasvanute koolitajate koolituse väljundipõhine raamõppekava, mis tõlgitakse inglise keelest seitsmesse Euroopa Liidus kasutusel olevasse keelde: saksa, prantsuse, itaalia, portugali, kreeka, rootsi ja eesti keelde.Peale raamõppekava väljatöötamise kaardistatakse täiskasvanute koolitajate koolitamise praktikad ja töötatakse välja soovitused raamõppekava rakendamiseks.Õppekava kasutuselevõtt erinevates Euroopa Liidu riikides ühtlustab täiskasvanute koolitajate hoiakuid, arusaamu täiskasvanute koolitamisest ning tõstab seeläbi täiskasvanute koolituse kvaliteeti.Projekt annab võimaluse vähendada täiskasvanukoolituse fragmenteeritust ja ühtlustada arusaamu täiskasvanukoolituse kvaliteedi küsimustes. Samuti võimaldab see ühtlasemalt hinnata täiskasvanute koolitusi erinevates riikides.

Otsesed kasusaajad ja sihtrühm on Euroopa täiskasvanute koolitajad mitteformaalhariduse sektorist.                                          

Kaudsed kasusaajad on täiskasvanud õppijad Euroopa erinevatest riikidest.

Projekti koordinaator  

Eesti - ETKA Andras                                                                         

Projekti partnerid                    

Portugal - Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda.

Suurbritannia - Global Learning & Skills Partnership Global

Eesti - Eesti Vabaharidusliit

Rootsi - Hälsingland Education Association

Šveits - Schweizerischer Verband für Weiterbildung

Kreeka -  Thessaloniki Aristotelese Ülikool

PROJEKTI TEGEVUSED

Intellektuaalne väljund 1. Ülevaade täiskasvanute koolitajate koolitamise kogemusest ja praktikatest (Mapping of the Practices in the Field of Adult Educators` Training)

Intellektuaalne väljund 2. Raamõppekava_EST
                                         Raamõppekava_ENG

Intellektuaalne väljund 3. Raamõppekava rakendamine (Recommendations for Implementation of the CF)