Elukestva õppe strateegia

 

Juba 2001 aastal moodustas haridusminister elukestva õppe strateegia töörühma. Käesoleva strateegia koostamisel on lähtutud Euroopa Liidu dokumntidest, mis seavad valdkonna arengusuunad lähiaastateks. 

Käesolev strateegia sisaldab Eesti riigi jaoks olulisi eesmärke, meetmeid ja nende elluviimisplaani selleks, et:
- tõsta kõigi sihtrühmade õpimotivatsiooni, eriti nende rühmade, kelle juurdepääs, kas majanduslikel põhjustel, aja- või huvipuuduse tõttu või mõnel muul põhjusel;
- tõsta Eesti riigi ja selle elanike konkurentsivõimet maailmas;
- saavutada jätkusuutlik majanduskasv;
- suurendada iga inimese läbilöögivõimet ning valmisolekut toimetulekuks elus;
- tugevdada kogu elanikkonna sotsiaalset intregreeritust ja kodanikkonna kujunemist ning tõsta inimeste elukvaliteeti;
- saavutada Euroopa Ülemkogu poolt 2010. aastaks seatud strateegilised eesmärgid hariduses ja koolituses, milleks on kvaliteedi, juurdepääsu ja avatuse tagamine. 

Elukestva õppe strateegia 2005-2008 leiad  SIIT

Elukestva õppe strateegia 2005-2008 VAHEARUANDE leiad SIIT