Elukestva õppe vajaduste analüüs, uuringu aruanne 2001

 

Eestis ei ole pikka aega pandud erilist rõhku sellele, et koguda pidevalt andmeid täiskasvanute õpivõimaluste ja –vajaduste kohta. Ometi on see vajalik, kui me vähegi tõsisemalt tahaksime hakata mõtlema elukestva õppe keskkonna loomisele ning väärtustame ka täiskasvanuharidust. Seni olid meie kasutuses andmed aastast 1995, mil Saar Polli Sotsiaal- ja Turu-uuringute AS viis läbi baromeeter-uuringu, ning aastast 1999, kui avaldati Statistikaameti tellimusel läbi viidud täiskasvanute koolituse uuringu tulemused. Kui 2001. aasta lõpus osutus võimalikuks tellida järjekordne uuring, kaldus vaekauss jällegi baromeeter-uuringu poole, mis on märksa operatiivsem ning võimaldab andmeid kasutada praktiliselt kohe. Seega astuti antud uuringuga järjekordne samm, saamaks täpsustatud informatsiooni täiskasvanute tasemehariduse ning tööalase (eri-, kutse- ja ametialane õpe) enesetäiendamise võimaluste ja –vajaduste kohta Eestis 21. saj. algusaastatel.

Uuringu analüüsi osas on välja toodud kõige olulisemad tulemused. Põhiinformatsioon on aga esitatud tabelite ja graafikute näol, kust iga asjast huvitatud inimene võib välja otsida just teda huvitavad andmed. Viimaste hulka peaksid kindlasti kuuluma täiskasvanute koolitajad/koolitusasutused, et oma järgneval tegevusel pakkuda potentsiaalsetele õppijatele seda, mida loeti vajalikuks ning soovitakse õppida.

Paraku ei hõlma antud uuring kogu täiskasvanuharidust. Välja on jäänud vabahariduslik koolitus. Ilmselt on otstarbekas järgnevate samalaadsete uuringutega ka see sektor vaatluse alla võtta, et oleks olemas ülevaade kõikide täiskasvanute kohta, kes väärtustavad elukestvat õpet ning otsivad pidevalt enesearengu võimalusi.

Uuringu leiad SIIT