AGENDA

Alates  2013 koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga projekti "AGENDA Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" (inglise keeles "Implementation of the European Agenda for Adult Learning" ).

AGENDA on Euroopa täiskasvanuhariduse valdkonna tegevuskava, mille eesmärgiks on suurendada täiskasvanute võimalusi elukestvas õppes osalemiseks. Selle all mõeldakse elanikkonna teavitamist, nõustamissüsteemide loomist, paindlikke õppimisvõimaluste pakkumist, täiskasvanuhariduse erinevate osapoolte infovahetust, koostöövõrgustike arendamist jne. Agendat rakendatakse enamikes Euroopa riikides.

Eestis on probleemiks täiskasvanute madal haridustase ja erihariduse puudumine (2010.a andmetel 24–65-aastaste hulgas 32%), mis takistab konkureerimist tööjõuturul.

Inimesi on väga raske õppimise juurde tagasi tuua ning selleks vajalik koostöö erinevate täiskasvanuhariduse osapoolte (koolituse pakkujate, tööandjate, kohalike omavalitsuste, erinevate ministeeriumite ja ametkondade jt) vahel ei ole kahjuks piisav.

Sihtgrupp: madala haridustasemega (ilma keskhariduseta või ilma kvalifikatsioonita ja vananenud oskustega) täiskasvanud.

Eesmärk: õppijate arvu suurendamine ja täiskasvanud elanikkonna teadlikkuse tõstmine õppimisvõimalustesr.