AGENDA 2015-2017

 

Ajavahemikul 1. november 2015 kuni 31. oktoober 2017 koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames projekti "AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" (inglise keeles "Implementation of the European Agenda for Adult Learning").

 

Eestis on  väikelaste vanemate suhteliselt madal haridustase väga kõrge. Osades maakondades ei oma põhi- või keskharidust 24–31% kuni seitsmeaastaste laste vanematest (Haridus- ja teadusministeeriumi, Statistikaameti ja Poliitikauuringute Keskuse Praxis 2014. aasta uuring "Täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad maakonniti"

Põhjused haridustee katkestamisel on olnud väga erinevad, kuid tõsiasi on see, et madal haridustase takistab inimestel konkureerimist tööjõuturul ja ei mõju positiivselt peres kasvavatele lastele. Probleemiks on antud sihtrühmani jõudmine, neile õppimisvõimaluste info jagamine ja nende õppesse tagasitoomine.

Kahjuks ei ole teada madala haridusega väikelaste vanemate kontaktid, sest puudub ligipääs rahvastikuregistri andmetele. Samuti puudub koolitusasutustel kohustus jälgida õpingute katkestajate edaspidist elukäiku. Seega ei oma koolitusasutus, kohalik omavalitsus ega ükski teine organisatsioon ülevaadet, kus sihtrühm elab ja millega tegeleb. Ainuke võimalus sihtrühma kohta info saamiseks on pöördumine kogukonna poole. Kuna maapiirkondades on kogukonna tegevustesse tavapäraselt kaasatud lasteaiad, siis on lasteaed sobiv koht esmaseks teavitamiseks ja positiivse kontakti loomiseks. Lapsevanem, olles huvitatud oma lapse arengust, osaleb lasteaia poolt korraldatud üritustel (lastevanemate koosolekud) ja kui teda suunata, siis saab ta saadud infot edasi levitada kogukonna tasandil. Hästi toimiva kogukonna kaudu jõuab info ka nende väikelaste vanemateni, kelle lapsed lasteaias ei käi.

Projekti tegevused toetavad väikelaste vanemate valmisolekut osalemiseks elukestvas õppes.

Eesmärk
Madala haridustasemega väikelaste vanematel on valmisolek haridussüsteemi tagasipöördumiseks.

Sihtrühm
Otsene sihtrühm: väikelaste vanemad (kuni seitsmeaastaste laste vanemad), kes ei oma põhi- või keskharidust.
Kaudne sihtrühm: täiskasvanuhariduse erinevad osapooled, kes toetavad otsese sihtrühma tagasipöördumist elukestvasse õppesse – koolitusasutused, kohalikud omavalitsused ja lasteaiad kui omavalitsuste asutused, kodanikuühiskonna organisatsioonid, kohalikud kogukonnad jt huvitatud osapooled.

 

Projekti tegevused

1. Kontseptsiooni "Võrdsed võimalused väikelaste vanematele elukestvaks õppeks" väljatöötamine ja koostöös  Eesti Alushariduse Juhtide Ühendusega selle levitamine erinevate teavituskanalite, sh lasteaedade kaudu (2016–2017). Vaata lühikokkuvõtet.

2. Seminarid teavitustegevuste ja koolituste läbiviijatele (2016).

3. Teavitustegevuste korraldamine lasteaedades (2016–2017).

4. Otsese sihtrühma ülesotsimine ja neile õppimisvõimaluste tutvustamine ning motiveerivate koolituse läbiviimine vähemalt kuues maakonnas. Tegevuste monitooring, tagasiside ja analüüs (2017). Loe edasi .....

5. Projekti kokkuvõtete tegemine, kogemuste levitamine ja lõpuseminar (2017).

Projekti tulemused

Aastal 2017 viis projekti meeskond koostöös kohalike täiskasvanuhariduse võrgustike ja lasteaedadega läbi infoseminarid „Võrdsed võimalused väikelaste vanematele elukestvaks õppeks“ 15 lasteaias. Infoseminaridel osales 399 inimest (lapsevanemad, hoolekogu liikmed ja lasteaia personal). Seminaridel anti ülevaade väikelaste vanemate hariduslikust olukorrast ja arutleti kogukonna võimalusi inimeste õppesse tagasipöördumise toetamiseks.
Osalejad pidasid väga oluliseks ülevaate saamist väikelaste vanemate hariduslikust olukorrast ja hindasid teavitustegevusi, mis aitavad märgata ning toetada inimeste õppesse tagasipöördumist.

Motivatsiooni - ja teavituspakettides 204 osalenust asus õpinguid jätkama kokku 88 inimest – täiskasvanute gümnaasiumis 25, kutseõppeasutuses 11, kõrgkoolis 8, täienduskursustel 44. Lisaks õpingute jätkamisele on paketis osalenute elus toimunud märkimisväärsed muutused seoses igapäevaelu ja sotsiaalsfääriga – 12 inimest võttis end arvele Töötukassas, 17 liitus ühiskondlike organisatsioonidega, 16 kohtus karjäärinõustajaga, 10 pöördus erinevate tugiteenuste saamiseks, 22 asus tööle ning 8 inimest jätkavad võtmepädevuste koolitustel.

Tulemused maakondade lõikes

Osalenute tagasiside põhjal peeti väga oluliseks infot õppimise- ja tööturu võimaluste ning tugiteenuste kättesaadavuse kohta. Karjäärispetsialistide abil analüüsiti oma võimekust, vajadusi ja soove ning tugiteenuste ja toetajate olemasolu. Eriti hinnati õpikäike täiskasvanute gümnaasiumidesse ja kutseõppeasutustesse.

Kõige suuremaks probleemiks projekti elluviimisel oli sihtgrupi kättesaamine, mis lahenes kogukondade kaasamise ja eestvedajate aeganõudva personaalse teavitustööga.
Teavitus- ja motivatsioonipakettide elluviimise  kogemusi on tutvustatud erinevatele täiskasvanuhariduse võrgustikele.

Projekti käigus tehti kaks videoklippi, milles tutvustatakse kahe lapsevanema tagasipöördumist haridussüsteemi. Valduri lugu. Merikese lugu.

Septembris 2017 ilmus ajakirjas Pere ja Kodu artikkel “Vanema haridustase mõjutab lapse õpinguid”.

Projekti lõpuseminar toimus 31. oktoobril 2017 Tallinnas. Seminaril tutvustati sihtrühmani jõudmise keerulisi teid ning jagati osalejate ja korraldajate kogemusi. Arutleti selle üle, kuidas õnnestus projekti algfaasis väljatöötatud kontseptsiooni "Võrdsed võimalused väikelaste vanematele elukestvaks õppeks" levitamine ja infoseminaride läbiviimine lasteaedades. Mõtiskleti selle üle, kuidas tekkinud võrgustikku laiendada ja veelgi efektiivsemat koostööd teha.

Seminari päevakava ning videosalvestus.

Projekti tulemusena on madala haridustasemega väikelaste vanematel suurenenud valmisolek haridussüsteemi tagasipöördumiseks.

Haridus- ja Teadusministeerium tegi Andrasele ettepaneku projekti jätkamiseks periodil 2017 – 2019.
2017. aasta mais esitati uus taotlus Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames projektile  „National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning" (periood 01.11.2017 – 31.12.2019), mis kiideti Euroopa Komisjoni poolt heaks.
Uue projekti tegevused on jätkuvalt suunatud madala haridustasemega ja aegunud oskustega väikelaste vanemate haridussüsteemi tagasipöördumise toetamisele. Oluliseks väljakutseks on täiskasvanuhariduse erinevate osapoolte koostöö, sh haldusreformi järgselt tekkinud uute kohalike omavalitsustega.