AGENDA 2014-2015

 

Ajavahemikul 1. november 2014 kuni 31. oktoober 2015 koordineeris ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames projekti "AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" (inglise keeles "Implementation of the European Agenda for Adult Learning").

 

AGENDA on Euroopa täiskasvanuhariduse valdkonna tegevuskava aastateks 2012–2020, mille eesmärgiks on suurendada täiskasvanute võimalusi elukestvas õppes osalemiseks. Selle all mõeldakse elanikkonna teavitamist, nõustamissüsteemide loomist, paindlikke õppimisvõimaluste pakkumist, täiskasvanuhariduse erinevate osapoolte infovahetust, koostöövõrgustike arendamist jne. Agendat rakendatakse enamikes Euroopa riikides.

Eestis on probleemiks täiskasvanute madal haridustase ja erihariduse puudumine (2010.a andmetel 24–65-aastaste hulgas 32%), mis takistab konkureerimist tööjõuturul. Inimesi on väga raske õppimise juurde tagasi tuua ning selleks vajalik koostöö erinevate täiskasvanuhariduse osapoolte (koolituse pakkujate, tööandjate, kohalike omavalitsuste, erinevate ministeeriumite ja ametkondade jt) vahel ei ole kahjuks piisav.

Sihtgrupp: madala haridustasemega (ilma keskhariduseta või ilma kvalifikatsioonita ja vananenud oskustega) täiskasvanud.

Eesmärk:  õppijate arvu suurendamine ja täiskasvanud elanikkonna põhioskuste parandamine. Täiskasvanuhariduse erinevate osapoolte koostöö tõhustamine.

Projekti tegevused:

1. Seminarid täiskavanuhariduse poliitika kujundajatele. Kaasati kuus maakonda. Loe edasi...

2. Piloottegevused "Kogukonna toel õppima" ja "Teine võimalus". Loe edasi...

3. Teavitustegevused. Loe edasi...

4. Projekti lõpukonverents 16. oktoobril 2015. Loe edasi...

5. VÕTA seminar täiskasvanute gümnaasiumidele 22. oktoobril 2015. Loe edasi...