AGENDA 2012-2014

 

Ajavahemikul märts 2013 kuni august 2014 koordineeris ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga

Euroopa Liidu elukestva õppe programmi raames projekti "AGENDA – Euroopa täiskasvanuõppe tegevuskava

rakendamine" (inglise keeles "Implementation of the European Agenda for Adult Learning").

 

AGENDA on Euroopa täiskasvanuhariduse valdkonna tegevuskava aastateks 2012–2020, mille eesmärgiks on suurendada täiskasvanute võimalusi elukestvas õppes osalemiseks. Selle all mõeldakse elanikkonna teavitamist, nõustamissüsteemide loomist, paindlikke õppimisvõimaluste pakkumist, täiskasvanuhariduse erinevate osapoolte infovahetust, koostöövõrgustike arendamist jne. Agendat rakendatakse enamikes Euroopa riikides.

Eestis on probleemiks täiskasvanute madal haridustase ja erihariduse puudumine (2010.a andmetel 24–65-aastaste hulgas 32%), mis takistab konkureerimist tööjõuturul. Inimesi on väga raske õppimise juurde tagasi tuua ning selleks vajalik koostöö erinevate täiskasvanuhariduse osapoolte (koolituse pakkujate, tööandjate, kohalike omavalitsuste, erinevate ministeeriumite ja ametkondade jt) vahel ei ole kahjuks piisav.

Sihtgrupiks antud projektis on madala haridustasemega (ilma keskhariduseta) ja ilma erihariduseta inimesed ning madala haridustasemega eesti keelt mittekõnelevad inimesed.

Eesmärgiks on toetussüsteemi mudeli(te) kirjeldamine, mis sisaldab motivatsiooniskeemi sihtgrupile. Antud eesmärgi saavutamiseks kaasatakse täiskasvanuhariduse erinevaid osapooli üheskoos tegutsema. Teiseks eesmärgiks on elanikkonna üldise teadlikkuse tõstmine elukestvast õppest.

Projekti tegevused:

1. Seminarid maakondades ja kohalikes omavalitsustes, seminarid täiskavanuhariduse poliitika kujundajatele. Kaasatakse kuus maakonda. Loe edasi...

2. Teavitustegevused (õpibuss, nõustamine kohapeal, venekeelse elanikkonna teavitamine Raadio 4 vahendusel, teavitamine kohalike lehtede kaudu). Loe edasi...

3. Rahvusvaheline konverents 27. mail 2014. Loe edasi...
Projekti ajal toimus pidev koostöö teiste riikide koordinaatoritega.

4. Projekti lõpukonverents 26. juunil 2014. Loe edasi...

 

Projekti tulemused:

Võimalikud mudelid täiskasvanuhariduse osapoolte koostööks:
Kohaliku omavalitsuse mudel
Maakonna koostöömudel I
Maakonna koostöömudel II
Riigi tasandi koostöömudel

 

Eesti Päevalehe artikkel „Terve Euroopa otsib taga inimesi, kel on kool mingil põhjusel pooleli jäänud“ (30.09.2014)