AGENDA 2024-2025

 

Ajavahemikul 1. jaanuarist 2024 kuni 31. detsembrini 2025 koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames projekti "AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" (inglise keeles "National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning"). 

EESMÄRK Elanikkonna teadlikkus õppimisvõimalustest on suurenenud. Koostöö kohalike omavalitsuste, koolituse pakkujate, tööandjate ja teiste täiskasvanuhariduse osapoolte vahel on tõhustunud. Jätkuvad eelmise projekti tegevused keskendudes kohalike omavalitsuste kaasamisele, pakkudes neile tööriistu võrgustikutööks. 

SIHTRÜHMAD Kohalike omavalitsuste spetsialistid, volikogude esindajad, tööandjad ja teised täiskasvanuhariduse võrgustiku osapooled. Täiskasvanud õppijad.

TEGEVUSED

1. Koostöömudeli „Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel“ uuendamine ja täiendamine. Pilootprogrammi „Täiskäik“ läbiviimine 14 kohalikus omavalitsuses. Tutvu 2023.a. valminud koostöömudeli ja juhendmaterjaliga siin

2. Kohalike omavalitsuste täiskasvanuhariduse teemaline heade praktikate elektroonilise kogumiku koostamine ja levitamine.

3. Piirkondlike seminaride korraldamine rohe- ja digioskuste teemal.

4. Täiskasvanuhariduse osapoolte koostööseminaride ja PLA korraldamine.

5. Pilootprogrammi „Õppimine töökohal“ läbiviimine.

6. Täiskasvanuhariduse teemaline telesaade koostöös ERRga. Saated on eetris 2025.

7. Projekti tegevuste ja heade praktikate levitamine erinevate kanalite kaudu. Sihtrühmadele suunatud teavitustegevused sotsiaalmeedia ja EPALE keskkonna vahendusel.

8. Rahvusvaheline koostöö tutvumaks teiste Euroopa riikide ja organisatsioonide heade praktikatega. Kogemuste tutvustamine võrgustike liikmetele ja koostööpartneritele.

9. Projekti lõpuseminar, tegevustest kokkuvõtete tegemine.