AGENDA 2017 - 2019

 

Ajavahemikul 1. november 2017 kuni 31. detsember 2019 koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames projekti "AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" (inglise keeles "Implementation of the European Agenda for Adult Learning")

Eesmärk

Elukestvas õppes osalejate arv on suurenenud.

Sihtrühmad

1.Madala haridustaseme ja aegunud oskustega väikelaste (kuni seitmeaastaste laste) vanemad.                                                                                        
2.Täiskasvanuhariduse erinevad osapooled, sh kohalikud omavalitsused.

Tegevused

Projekti tegevused on suunatud madala haridustasemega ja aegunud oskustega väikelaste vanemate haridussüsteemi tagasipöördumise toetamisele ja koostöö arendamisele täiskasvanuhariduse erinevate osapooltega, sh haldusreformi järgselt tekkinud uuete kohalike omavalitsustega.

1. Kontseptsiooni „Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks väikelaste vanematele” levitamine  2018 – 2019.  Vaata lühikokkuvõtet.                                                       

2. Madala haridustaseme ja aegunud oskustega väikelaste vanematele suunatud teavitus- ja motivatsioonipakettide läbiviimine kümnes maakonnas 2018. Loe edasi...

3. Seminar "Täiskasvanute põhioskused Eestis". Loe edasi...

4. Ümarlaudade korraldamine koostöös kohalike omavalitsustega 2018 – 2019.

5. Infoseminarid lasteaedades. Loe edasi...

6. Avalikkuse ja otsese sihtgrupi teavitamine. Loe edasi... Heade praktikate levitamine 2018 – 2019. Loe edasi....

7. Projekti lõpuseminar 2019. Vaata lõpuseminari ettekandeid ja videosalvestust.

8. Uurisime aasta õppijatelt, kuidas tunnustamine on mõjutanud nende elu ja milline on tunnustamise tähendus elukestvas õppes. Loe artiklit eesti keeles, inglise keeles. Vaata klippi eesti keeles, inglise keelsete subtiitritega.