AGENDA 2020-2021

 Ajavahemikul 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2021 koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames projekti "AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" (inglise keeles "National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning") ​​

EESMÄRK
Elukestvas õppes osalejate arv on suurenenud.
Täiskasvanuharidusalane koostöö kohalike omavalitsuste ja teiste osapooltega toetab elukestvat õpet. 

SIHTRÜHMAD
Kohalikud omavalitsused (haridus- ja sotsiaaltöö spetsialistid) ja teised täiskasvanuhariduse osapooled.
Madala haridustaseme ja aegunud oskustega täiskasvanud, sh madala haridustasemega väikelaste vanemad (kuni seitsmeaastaste laste vanemad). 

TEGEVUSED
1. Seminarid kohalike omavalitsuste haridus- ja sotsiaaltöö spetsialistidele. Kokku vähemalt 75 osalejat, viiel kahepäevasel seminaril. Programmi väljatöötamine koos ekspertidega, sh kohalike omavalitsuste esindajatega. Seminaridest kokkuvõtete tegemine ja heade praktikate tutvustamine täiskasvanuhariduse erinevatele osapooltele.
Loe lähemalt
1.1. Räpina Rahvaleht lk.10, märts 2021, nr 204
1.2. Mustvee valla Teataja lk.2, märts 2021, nr 3 (35)
1.3. Lääne Virumaa Kuulutaja, 9.aprill 2021
1.4. Häädemeeste valla leht Liiviranna lk.4 mai 2021 nr 38
2. Infoseminarid lastevanematele, hoolekogu liikmetele ja lasteaia personalile. Kokku 30 infoseminari 600 osalejale. See on teavitustegevus, kus antakse ülevaade väikelaste vanemate hariduslikust olukorrast, tutvustatakse õppimisvõimalusi täiskasvanuna ning arutletakse piirkonna ja kogukonna võimalusi, mis saaksid toetada inimeste õppesse tagasipöördumist.Koostatakse ja levitatakse 20 000 flaierit.
Infoseminarid lasteaedades  LOE LÄHEMALT
3. Teavitamine mis on suunatud madala haridustasemega väikelaste vanematele.
Loe lähemalt:
"Lapsevanema haridus sillutab lapsele parema tee tulevikku", Maaleht, 28.01.2021
"Õppimine avardab võimalusi", Vinni valla Koduvalla sõnumid lk 3.04.2021
"Õppimine avas uued võimalused", Tapa valla Sõnumid, lk. 5, nr 4/495 2021
4. Telesaade täiskasvanute õppimisest ERRs. Persoonilood ning kogukonna ja omavalitsuse roll õpingute toetamisel.
5. Rahvusvaheline koostöö tutvumaks teiste Euroopa riikide ja organisatsioonide heade praktikatega ning nende jagamisega koostööpartneritele ja võrgustike liikmetele.
6. Projekti lõpuseminar, tegevustest kokkuvõtete tegemine.Tegevuste plaanimisel, elluviimisel, kokkuvõtete tegemisel ja heade praktikate levitamisel on keskne roll projekti juhgrupil, mille koosseisu kuuluvad haridus- ja teadusministeeriumi, ETKA Andrase ja teiste täiskasvanuhariduse osapoolte esindajad.