Infoseminarid lasteaedades

 

Infoseminarid lastevanematele, lasteaia personalile ja hoolekogu liikmetele toimusid 2020. aastal 20 lasteaias, kokku osales  477 inimest. Osalenud peavad väga oluliseks informatsiooni täiskasvanuhariduse hetkeseisust ja väikelaste vanemate hariduslikust olukorrast oma maakonnas. Ollakse seisukohal, et kui olukorrast on olemas ülevaade, siis on võimalik ka märgata ja midagi ette võtta.

Võru valla lasteaedades toimunud infoseminaridel edastas valla haridusspetsialist, Ülle Tillmann, huvitavat informatsiooni valla täiskasvanute õppes osalemise kohta. Seminaridel osalenute seas tekitas hämmastust, et  Võru vallas on ligi 1000 meest madala haridustasemega (ilma põhi- või keskhariduseta) ning maakonna väikelaste vanematest (kuni alla 7- aastased lapsed) on 21%  madala haridustasemega.

Arutelude käigus rõhutati korduvalt lastevanemate koolitusvajadust, eelkõige laste arengu seisukohalt lähtudes. Arutleti täiskasvanute  formaal- ja mitteformaalse hariduse  erinevate vormide üle. Nenditi, et täiskasvanuna poolelijäänud õpitee jätkamine nõuab tugevat tahet ja enesedistsipliini. Tõdeti, et õpingute sobitamine pere- ja tööeluga on enamasti väga keeruline. Osalejad osundasid kitsaskohtadele, mida tööandjal tuleb töötaja õppes olemise ajal lahendada.                                                                                                                                               
Osalejad tõid erinevaid näiteid, kuidas nad oma lähikonnas on inimesi õpitee jätkamisel  toetanud.

Tea Välk, Tapa Lasteaia „Pisipõnn“ direktor, Tapa vallavolikogu liige ütleb: „Rakvere maakonna lasteaiaõpetajad on Andrasele väga tänulikud teavitustegevuste korraldamise eest.  Lasteaiaõpetajad on saanud  palju uut informatsiooni ja julgustust inimesi märgata ning nendega hariduse jätkamise teemal vestelda. Rõõm on tõdeda, et meie lasteaia 11 abiõpetajat alustasid eelmisel aastal õpinguid Valga Kutsehariduskeskuses ning on praegu juba lõpusirgel. Rakvere Ametikoolis õpib kaks inimest. Seega on innustus olnud nakkav ja teod märkimisväärsed. Edulugusid peaks levitama kõikvõimalike kanalite kaudu.“

Tutvu kontseptsiooniga Võrdsed võimalused väikelaste vanematele elukestvaks õppeks”. 

Videoklipp „Merikese lugu”

Videoklipp „Valduri lugu“