Kutse taotlemine

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioonile Andras on antud täiskasvanute koolitaja kutsete kutse andja õigused kuni 24.04.2027 (SA Kutsekoda Hariduse Kutsenõukogu 24.04.2022 otsus nr 31).

ETKA Andras on täiskasvanute koolitaja kutseid andnud alates 2004. aastast. 

Täiskasvanute koolitaja kutsed on vastavuses Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tasemetega 5-8.

Täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus kehtib viis aastat.

Dokumentide esitamise tähtaeg täiskasvanute koolitaja kutsete taotlemiseks ja taastõendamiseks  on  1. aprill ja 1. oktoober 2024.

Enne kutse taotlemist palume tutvuda kutsestandardidega ja hinnata, millise  taseme kompetentsidele teadmised, oskused ja kogemused vastavad. Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused – vt kutse andmise kord, peatükk 2.

Enne taotluse koostamist palume tutvuda  e-portfoolio juhendiga ja hindamisstandardiga.

Dokumentide tehniline kontroll teostatakse kutse andja poolt kahe nädala jookusul peale dokumentide esitamise tähtaega. Kutse taotlejatele saadetakse kutseeksami (tõenduspõhine intervjuu) ajakava ja kutse taotleja registreerib end kutseeksamile.
Kui e-portfoolios avastatakse plagiaat (viideteta lõikude koopiad teiste töödest, veebist, õpikutest jne), siis kutse taotleja antud taotlusvooru hindamiselt kõrvaldatakse.
Kui hindamise käigus kompetentsid ei avaldu, on hindamisgrupil õigus küsida täiendavaid dokumente kutse taotleja kompetentside tõendamiseks. Seejärel toimub kutseeksam ning lõpliku otsuse kutse andmise või mitteandmise kohta teeb kutsekomisjon kahe kuu jooksul. 

Kutse taotlemise dokumendid palume esitada elektrooniliselt aadressile kutse@andras.ee

ABIKS TAOTLEJALE:

2023

Podcastid kutse taotlemisest