Esitatavad dokumendid

E-portfoolio peab olema kättesaadav kogu hindamisperioodi jooksul (st avalduse esitamisest kuni kutse andmise otsuse jõustumiseni). 
Peale avalduse esitamist on e-portfoolio sisu täiendamine ja muutmine lubatud vaid kutse andja palvel.

E-portfoolio koostamise juhend (uuendatud 01.02.2021)

 

Esitatavad dokumendid

Dokumendid palume esitada kehtivatel vormidel ja eesti keeles!
 
Tõenduspõhine intervjuu võib toimuda nii vene kui ka inglise keeles, selle kohta tuleb teha märge avalduses.
  • Avaldus
  • Isikut tõendava dokumendi koopia
  • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
  • E-portfoolio, mis sisaldab:
    • CV-d või Europassi CV-d koos taotleja poolt läbiviidud koolituste tabeliga, täiskasvanud koolitaja teoreetilist ettevalmistust tõendavad dokumendid (va 5.tase)
    • vormikohane eneseanalüüs koos tõendusmaterjalidega (haridust tõendav info, töökogemus koolitajana, täiendkoolitustel osalemine, publikatsioonid, projektides osalemine, viited avaldatud õppematerjalidele jm)

Täiskasvanute koolitaja, tase 5 eneseanalüüs
Täiskasvanute koolitaja, tase 6 eneseanalüüs
Täiskasvanute koolitaja, tase 7 eneseanalüüs
Täiskasvanute koolitaja, tase 8 eneseanalüüs

 

Spetsialiseerumise (täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 6 ja tase 7) ESMATAOTLEMISEL  on lisaks vaja esitada:

Spetsialiseerumise (täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 6 ja tase 7) TAASTÕENDAMISEL on lisaks vaja esitada: