Esitatavad dokumendid

E-portfoolio peab olema kättesaadav kogu hindamisperioodi jooksul (st avalduse esitamisest kuni kutse andmise otsuse jõustumiseni). 
Peale avalduse esitamist on e-portfoolio sisu täiendamine ja muutmine lubatud vaid kutse andja palvel.

Esitatavad dokumendid

Dokumendid palume esitada kehtivatel vormidel ja eesti keeles!
 
Tõenduspõhine intervjuu võib toimuda nii vene kui ka inglise keeles, selle kohta tuleb teha märge avalduses.
  • Avaldus
  • Isikut tõendava dokumendi koopia
  • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
  • E-portfoolio, mis sisaldab:
    • CV-d või Europassi CV-d koos taotleja poolt läbiviidud koolituste tabeliga, täiskasvanute koolitaja teoreetilist ettevalmistust tõendavad dokumendid (va 5.tase)
    • vormikohane eneseanalüüs koos tõendusmaterjalidega (haridust tõendav info, töökogemus koolitajana, täiendkoolitustel osalemine, publikatsioonid, projektides osalemine, viited avaldatud õppematerjalidele jm

VÕTA - varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamine

VÕTA võimaldab arvestada õppeasutustes, täienduskoolitustel või tööalaseste tegevuste kaudu omandatud teadmisi ja kogemusi.Näiteks: taotleja ei ole läbinud täiskasvanute koolitaja koolitust kuid tal on omandatud mõni teine sarnane haridus või on läbitud  sarnasel teemal täienduskoolitusi, kus on käsitletud täiskasvanute koolitaja kutsestandardis kirjeldatud kompetentse sisaldavaid teemasid.
Loe lisaks: VÕTA 

ESMATAOTLEJA
Täiskasvanute koolitaja, tase 5 eneseanalüüs
Täiskasvanute koolitaja, tase 6 eneseanalüüs
Täiskasvanute koolitaja, tase 7 eneseanalüüs
Täiskasvanute koolitaja, tase 8 eneseanalüüs

TAASTÕENDAJA
Täiskasvanute koolitaja, tase 5 eneseanalüüs
Täiskasvanute koolitaja, tase 6 eneseanalüüs
Täiskasvanute koolitaja, tase 7 eneseanalüüs
Täiskasvanute koolitaja, tase 8 eneseanalüüs

Spetsialiseerumise (täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 6 ja tase 7) ESMATAOTLEMISEL  on vaja esitada:

Spetsialiseerumise (täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 6 ja tase 7) TAASTÕENDAMISEL on vaja esitada: