Kutseeksam

Kutse taotlejate kompetentside hindamine ehk kutseeksam toimub kahes etapis:
1) dokumentide hindamine,
2) tõenduspõhine intervjuu (intervjuu toimumise täpne aeg lepitakse taotlejaga kokku).

Kutse taastõendamine toimub üldjuhul dokumentide põhjal. Juhul kui esitatud dokumentide alusel ei ole võimalik kutset anda, võib taastõendaja taotleda hindamise teist etappi (tõenduspõhist intervjuud), mille  eest  tuleb tasuda täiendavalt.

 

Hindamist viib läbi 3-liikmeline hindamisgrupp, mis on moodustatud kutsekomisjoni poolt kinnitatud hindamiskomisjoni liikmetest.

Suhtlemistreeneri kompetentside hindamiseks moodustatakse teine 3-liikmeline hindamisgrupp.

 

Lõpliku otsuse kutse andmise või mitte andmise kohta teeb kutsekomisjon.