Kutseeksam

Kutse esmataotlejate kompetentside hindamine ehk kutseeksam toimub kahes etapis:
1) dokumentide hindamine,
2) tõenduspõhine intervjuu (intervjuu toimumise täpne aeg lepitakse taotlejaga kokku).

Kutse taastõendamine toimub dokumentide põhjal.
Dokumentide vooru läbinutele viiakse läbi juhendatud grupivestlus. Juhul kui dokumentide põhjal hindamisel ei selgu taastõendaja kompetents esitatud kutsetasemel, siis taotleja juhendatud grupivestlusele ei pääse.

 

Hindamist viib läbi 3-liikmeline hindamisgrupp, mis on moodustatud kutsekomisjoni poolt kinnitatud hindamiskomisjoni liikmetest.

Suhtlemistreeneri kompetentside hindamiseks moodustatakse teine 3-liikmeline hindamisgrupp.

 

Lõpliku otsuse kutse andmise või mitte andmise kohta teeb kutsekomisjon.