AGENDA 2022-2023

 

Ajavahemikul 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2023 koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames projekti "AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" (inglise keeles "National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning").

EESMÄRK

Elanikkonna teadlikkus õppimisvõimalustest on suurenenud.
Koostöö kohalike omavalitsuste, koolituse pakkujate ja teiste täiskasvanuhariduse osapoolte vahel on tõhustunud.
Jätkuvad eelmise projekti tegevused keskendudes kohalike omavalitsuste kaasamisele, pakkudes neile tööriistu võrgustikutööks. 

SIHTRÜHMAD

Kohalike omavalitsuste spetsialistid, volikogude esindajad ja teised täiskasvanuhariduse osapooled.
Madala haridustasemega täiskasvanud, sh madala haridustasemega väikelaste vanemad.
Täiskasvanud õppijad.

TEGEVUSED

1. Koostöömudeli „Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel“ väljatöötamine ja piloteerimine. Kohalike omavalitsute arenguprogrammi läbiviimine. Tutvu arenguprogrammiga siin
2. Motivatsioonipakettide läbiviimine 80 madala haridustasemega väikelapse vanemale.
Eesmärk on sisendite saamine sihtrühma õppesse tagasipöördumise toetustegevuste läbiviimiseks. Loe edasi siit
3. Kogukonna õpisündmuste läbiviimine.
Eesmärk on inimeste inspireerimine jagamaks oma teadmisi ning oskusi osalemisel elukestvas õppes. Loe edasi siit
4. Täiskasvanuhariduse teemaline telesaade koostöös ERRga.
Saated on eetris 2023.
5. Projekti tegevuste ja heade praktikate levitamine erinevate kanalite kaudu, sh kohalikes lehtedes.
Sihtrühmadele suunatud teavitustegevused sotsiaalmeedia ja EPALE keskkonna vahendusel.
6. Rahvusvaheline koostöö tutvumaks teiste Euroopa riikide ja organisatsioonide heade praktikatega ning nende jagamisega koostööpartneritele ja võrgustike liikmetele.
7. Projekti lõpuseminar, tegevustest kokkuvõtete tegemine.

Tegevuste plaanimisel, elluviimisel, kokkuvõtete tegemisel ja heade praktikate levitamisel on keskne roll projekti juhtgrupil, mille koosseisu kuuluvad haridus- ja teadusministeeriumi, ETKA Andrase ja teiste täiskasvanuhariduse osapoolte esindajad.