AGENDA 2022-2023

 

Ajavahemikul 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2023 koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames projekti "AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" (inglise keeles "National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning").

EESMÄRK

Elanikkonna teadlikkus õppimisvõimalustest on suurenenud.
Koostöö kohalike omavalitsuste, koolituse pakkujate ja teiste täiskasvanuhariduse osapoolte vahel on tõhustunud.
Jätkuvad eelmise projekti tegevused keskendudes kohalike omavalitsuste kaasamisele, pakkudes neile tööriistu võrgustikutööks. 

SIHTRÜHMAD

Kohalike omavalitsuste spetsialistid, volikogude esindajad ja teised täiskasvanuhariduse osapooled.
Madala haridustasemega täiskasvanud, sh madala haridustasemega väikelaste vanemad.
Täiskasvanud õppijad.

TEGEVUSED

1. Koostöömudeli „Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel“ väljatöötamine ja piloteerimine. Kohalike omavalitsuste arenguprogrammi läbiviimine.
Tutvu arenguprogrammiga siin  Tutvu koostöömudeli juhendmaterjaliga siin
2. Motivatsioonipakettide läbiviimine madala haridustasemega väikelapse vanemale.
Madala haridustasemega väikelaste vanemate õppesse tagsipöördumise toetamise tegevusena viidi 2022 läbi motivatsioonipaketid kaheksas maakonnas. Programmi raames toimunud tegevuste tulemusena on osalejad teadlikud õppimise ja enesetäiendamise ning töö- ja sotsiaalsfääri sisenemise võimalustest. Pakettide läbiviimisel saadud kogemusi ja tagasisidet kasutatakse õppesse tagasipöördumise toetustegevuste kavandamiseks täiskasvanuhariduse valdkonnas.
Pilootprogrammi kokkuvõtte ja soovitustega saab tutvuda siin
3. Kogukonna õpisündmuste läbiviimine.
Eesmärk on inimeste inspireerimine jagamaks oma teadmisi ning oskusi osalemisel elukestvas õppes.
Loe edasi siit
4. Täiskasvanuhariduse teemaline telesaade koostöös ERRga.
Saated on eetris 2023. Vaata "Õpe ei lõpe" saateid siit
5. Projekti tegevuste ja heade praktikate levitamine erinevate kanalite kaudu, sh kohalikes lehtedes. Loe kohalikes lehtedes ilmunud artiklit siit
Sihtrühmadele suunatud teavitustegevused sotsiaalmeedia ja EPALE keskkonna vahendusel.
6. Rahvusvaheline koostöö tutvumaks teiste Euroopa riikide ja organisatsioonide heade praktikatega ning nende jagamisega koostööpartneritele ja võrgustike liikmetele.
Rahvusvahelise koostööga saab tutvuda siin
7. Projekti lõpuseminar, tegevustest kokkuvõtete tegemine. Vaata lõpuseminari siin

Tegevuste plaanimisel, elluviimisel, kokkuvõtete tegemisel ja heade praktikate levitamisel on keskne roll projekti juhtgrupil, mille koosseisu kuuluvad haridus- ja teadusministeeriumi, ETKA Andrase ja teiste täiskasvanuhariduse osapoolte esindajad.
"Täiskasvanuhariduse arendamine loob jätkuvalt uusi võimalusi", Tapa valla ajaleht SÕNUMID lk 3
Loe siit