Täiskasvanuhariduse koostöövõrgustiku mudel

 

Mudel avaneb joonisele klikates.

 

Täiskasvanuhariduse koordinaatorid maakondades

Igas maakonnas ja Tallinnas on loodud täiskasvanuharidust toetav võrgustik, mille eestvedajaks on vabatahtlikkuse alusel tegutsev täiskasvanuhariduse koordinaator. Tugivõrgustikku kuuluvad KOVide, Eesti Töötukassa, Eesti Külaliikumise Kodukant, raamatukogude, õppeasutuste, jt organisatsioonide esindajad. Täiskasvanuhariduse koordinaatorite tegevust juhib ja koordineerib ETKA Andras.

KOORDINAATORITE VÕRGUSTIKU VIDEO

 

Täiskasvanute koolitajate võrgustik

ETKA Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete arendaja ja kutse andja alates 2004 aastast. Käesoleval ajal on 562 kutsega täiskasvanute koolitajat.

Kutse populariseerimiseks ja koolitaja professionaalse arengu toetamiseks  korraldab Andras kutsega täiskasvanute koolitajate meistriklasse, koolitajate konverentse, sümpoosione, seminare ning koordineerib piirkondades toimuvat koolitajate vahelist koostööd.

TÄISKASVANUTE KOOLITAJATE VÕRGUSTIKU VIDEO

 

Raamatukoguhoidjate võrgustik

Raamatukogud kui kogukonna keskused jagavad elanikele õppimisalast teavet erinevate õppimisvõimaluste kohta. Raamatukoguhoidjatel on märkimisväärne roll madalama haridustasemega inimeste märkamisel ja suunamisel kogukonnas.

Võrgustikku kuuluvad maakondade raamatukoguhoidjad. Raamatukoguhoidjatele viiakse läbi teabepäevi, mille eesmärk oli laiendada täiskasvanud õppija nädala (TÕN-i) võrgustikku, suurendada raamatukoguhoidjate teadlikkust nende rollist oma piirkonna võtmeisikutena ning täiskasvanud inimeste õppima motiveerimisel.
Võrgustikus olevad raamatukogud:
Harju Maakonnaraamatukogu, Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu, Jõhvi Keskraamatukogu, Kohtla-Järve Keskraamatukogu, Hiiumaa, Kärdla Linnaraamatukogu, Järvamaa Keskraamatukogu, Lääne Maakonna Keskraamatukogu, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Narva Keskraamatukogu, Põlva Keskraamatukogu, Pärnu Keskraamatukogu, Rapla Keskraamatukogu, Saare Maakonna Keskraamatukogu, Sillamäe Linna Keskraamatukogu, Tallinna Keskraamatukogu, Tartu O.Lutsu nim Linnaraamatukogu, Tartu Maakonna Keskraamatukogu, Valga Keskraamatukogu, Viljandi Linnaraamatukogu, Võrumaa Keskraamatukogu

RAAMATUKOGUHOIDJATE VÕRGUSTIKU VIDEO

 

Õppijate saadikud

Õppijate saadik on täiskasvanud õppija, kes tegutseb täiskasvanute gümnaasiumis  ja/või kutseõppeasutuses.

Täiskasvanute gümnaasiumides on saanud alguse õppijate saadikute liikumine, mille tegevuse eesmärgiks on toetada kaasõppijate toimetulekut. Kooli tagasi pöörduva täiskasvanud õppija mure hakkama saamise pärast on suur. Et ebakindlus ei võimenduks esimeste tagasilöökidega veelgi ja inimene ei loobuks õpingutest vajab ta tuge.

Õppijate saadik on täiskasvanud õppija, kes tegutseb täiskasvanute gümnaasiumis  ja/või kutseõppeasutuses. Ta on vabatahtlik, kes toetab kaasõppijatele toimetulekut ja kelle poole saab pöörduda õppimisega seotud probleemidega. Õppijate saadikute tegevuse tulemusena väheneb koolist väljalangemine.

TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMITE VÕRGUSTIKU VIDEO

ÕPPIJATE SAADIKUTE VÕRGUSTIKU VIDEO

 

Kogukonna toel õppima

Tänase Eesti probleemiks on täiskasvanute madal haridustase ja tihti on just maapiirkondades keskhariduse või kvalifikatsiooni puudumine ning vananenud oskused takistuseks elus edasi jõudmisel. Kui kogukond süvendab suunda, et haridus on väärtus, siis küladel ja külaseltsidel on märkimisväärne roll õppima asumise edendamisel.
Koostöö  eesmärk Eesti Külaliikumisega Kodukant on toetada erinevate osapoolte koostööd inimeste õppesse tagasipöördumisel ja kooli lõpetamisel.

KOGUKONNA TOEL ÕPPIMA VÕRGUSTIKU VIDEO