Koostöövõrgustikud

 

Täiskasvanuhariduse koordinaatorid maakondades

Igas maakonnas ja Tallinnas on loodud täiskasvanuharidust toetav võrgustik, mille eestvedajaks on vabatahtlikkuse alusel tegutsev täiskasvanuhariduse koordinaator. Tugivõrgustikku kuuluvad KOVide, Eesti Töötukassa, Eesti Külaliikumise Kodukant, raamatukogude, õppeasutuste, jt organisatsioonide esindajad. Täiskasvanuhariduse koordinaatorite tegevust juhib ja koordineerib ETKA Andras.

KOORDINAATORITE VÕRGUSTIKU VIDEO

 

Täiskasvanute koolitajate võrgustik

ETKA Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete arendaja ja kutse andja alates 2004 aastast. Käesoleval ajal on 489 kutsega täiskasvanute koolitajat.

Kutse populariseerimiseks ja koolitaja professionaalse arengu toetamiseks  korraldab Andras kutsega täiskasvanute koolitajate meistriklasse, koolitajate konverentse, sümpoosione, seminare ning koordineerib piirkondades toimuvat koolitajate vahelist koostööd.

TÄISKASVANUTE KOOLITAJATE VÕRGUSTIKU VIDEO

 

Raamatukoguhoidjate võrgustik

Raamatukogud kui kogukonna keskused jagavad elanikele õppimisalast teavet erinevate õppimisvõimaluste kohta. Raamatukoguhoidjatel on märkimisväärne roll madalama haridustasemega inimeste märkamisel ja suunamisel kogukonnas.

Võrgustikku kuuluvad maakondade raamatukoguhoidjad. 2016 aastal viidi läbi rahvaraamatukogude raamatukoguhoidjatele mõeldud teabepäev, mille eesmärk oli laiendada täiskasvanud õppija nädala (TÕN-i) võrgustikku, suurendada raamatukoguhoidjate teadlikkust nende rollist oma piirkonna võtmeisikutena ning täiskasvanud inimeste õppima motiveerimisel.

RAAMATUKOGUHOIDJATE VÕRGUSTIKU VIDEO

 

Õppijate saadikud

Õppijate saadik on täiskasvanud õppija, kes tegutseb täiskasvanute gümnaasiumis  ja/või kutseõppeasutuses.

Täiskasvanute gümnaasiumides on saanud alguse õppijate saadikute liikumine, mille tegevuse eesmärgiks on toetada kaasõppijate toimetulekut. Kooli tagasi pöörduva täiskasvanud õppija mure hakkama saamise pärast on suur. Et ebakindlus ei võimenduks esimeste tagasilöökidega veelgi ja inimene ei loobuks õpingutest vajab ta tuge.

Õppijate saadik on täiskasvanud õppija, kes tegutseb täiskasvanute gümnaasiumis  ja/või kutseõppeasutuses. Ta on vabatahtlik, kes toetab kaasõppijatele toimetulekut ja kelle poole saab pöörduda õppimisega seotud probleemidega. Õppijate saadikute tegevuse tulemusena väheneb koolist väljalangemine.

TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMITE VÕRGUSTIKU VIDEO

ÕPPIJATE SAADIKUTE VÕRGUSTIKU VIDEO

 

Kogukonna toel õppima

Kogukonna toel õppimaTänase Eesti probleemiks on täiskasvanute madal haridustase ja tihti on just maapiirkondades keskhariduse või kvalifikatsiooni puudumine ning vananenud oskused takistuseks elus edasi jõudmisel. Kui kogukond süvendab suunda, et haridus on väärtus, siis küladel ja külaseltsidel on märkimisväärne roll õppima asumise edendamisel.
Eesti Külaliikumisel Kodukant on huvi ja valmisolek madala haridusega ja aegunud oskustega inimeste märkamiseks ja toetamiseks haridussüsteemi tagasi pöördumisel. Selleks on loodud võrgustik „Kogukonna toel õppima“. Võrgustiku tegevuse eesmärk on toetada erinevate osapoolte koostööd inimeste õppesse tagasipöördumisel ja kooli lõpetamisel.

KOGUKONNA TOEL ÕPPIMA VÕRGUSTIKU VIDEO