Elukestva õppe populariseerimine ja kogukondlik edendamine

 

Euroopa Sotsiaalfondi programmi VÕTI tegevus 2.2.3. „Elukestva õppe populariseerimine ja kogukondlik edendamine“ 

Periood: 2024 kuni 31.12.2029                                                                                                                                                                                                 

Tegevuse sihtgrupp: tööealine elanikkond ja täiskasvanuhariduse osapooled.                                                                                                               

Tegevused:
•kommunikatsioonistrateegia loomine, kommunikatsiooni strateegia sisaldab võrgustiku rolli ja tegevusi, teavituskampaaniate korraldamine;
•täiskasvanuharidusega tegelevate organisatsioonide koostöö koordineerimine maakondlikul tasandil, eestvedajaks on täiskasvanuhariduse koordinaator;
•arendusvõimaluste  pakkumine täiskasvanuhariduse koordinaatoritele;
•osapoolte kaasamine võrgustikku maakonna tasandil ja Tallinnas: kohalik omavalitsus, piirkonnas tegutsevad tasemeõpet pakkuvad õppeasutused, täienduskoolitusasutused, raamatukogud, kultuurikeskuses, külaseltsid, noortekeskused, Töötukassa piirkondlikud esindused, omavalitsusliidud ja arenduskeskused, Kaitseliit jt;
•teadlikkuse suurendamine ja parimate praktikate jagamine - võrgustiku osapooled vahetavad täiskasvanuhariduse edendamise praktikaid ja oskusteavet (sh rahvusvahelist praktikat) ning kavandavad ühiseid tegevusi erinevate osapooltega kogukondlikul tasandil ja suurendavad teadlikkust elukestvast õppest;
•täiskasvanuhariduse teemanädala ja tunnustamise korraldamine, võrgustik aitab kaasa teemanädala ja tunnustamise läbiviimisele regionaalsel tasandil;
•riiklike õpisündmuste korraldamine, kohalike õpisündmuste koordineerimine ning korraldamine koostöös võrgustiku liikmetega teemanädala raames või teemanädala välisel ajal.

 

TOETUSE ANDMISE TINGIMUSED