X täiskasvanuhariduse foorum

 

X täiskasvanuhariduse foorum toimus 13. oktoobril 2006 Uniquestay hotellis Tallinnas.

Foorumi ettevalmistamisel võtsime sihi kaasata võimalikult palju erinevaid  sekto-reid eesotsas ministeeriumite esindajatega, et nad  kuulaksid ning mõtleksid kaasa täiskasvanuhariduse aktuaalsetel teemadel.

X  täiskasvanuhariduse foorumile seadsime järgmised eesmärgid:
- anda sõna erinevate tasandite esindajatele, kes tegelevad täiskasvanuhariduse  
  problemaatikaga;
-  arendada ministeeriumitevahelist koostööd;
- püüda üheskoos leida lahendusi probleemidele, mis oleks kasulik meie
  ühiskonnale.

Foorumi esimene pool oli üles ehitatud ettekannetele ning teine osa koosnes paneeldiskussioonist. Peaesinejaks oli prof Anu Toots Tallinna Ülikoolist ettekandega “Kes maandab riskid heaoluühiskonnas, kelle mure on elukestev õpe?”. Oma ettekandes analüüsis prof Toots Eesti pidevõpet kui elukestvat protsessi ning tõi välja olulisi ja strateegilisi valikuid ning otsustamist vajavaid küsimusi. Samas rõhutas prof Toots uue paradigma lahtimõtestamise ja selle arutamise vajalikkust laiemas ringkonnas Eestis. Tähelepanu juhiti ka haridus-mudeli valimisele ning sellele, mida see valik enesega kaasa toob – paradigmalist muutust terves haridussüsteemis, mitte ainult täiskasvanuõppes, ning selle peegel-dumist meie ühiskonnas.

Teised ettekandjad  täiendasid põhiettekannet oma vaatenurgast ning käsitlesid  elukestva õppe visioone, hetkeseisu või arengusuundi vastavalt oma positsioonile ühiskonnas. Oma mõtteid jagasid Olav Aarna Riigikogu kultuuri- ja hariduskomis-jonist, Svetlana Moks AS Eesti Põlevkivist ning mittetulundusühingute aspekti tõi osavõtjateni Marit Otsing Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidust.

Vaatluse all oli elukestev õpe kogu oma suuruses – alusharidusest kuni tööalase koolituseni, hõlmates ka tasemeõppe ja vabahariduse küsimusi. Paneeldiskus-sioonis osalesid Eesti nimekad poliitikud Küllo Arjakas,  Mait Klaassen, Peeter Kreitzberg ning Jaanus Männik. Moderaatori rollis oli Thor Sten Vertmann Tööandjate Keskliidust. Paneeldiskussioon oli nauditav, kuid samas sisuliselt oodatust nõrgem, kuna poliitikud ei suutnud  mitme küsimuse puhul väljuda erakondlikest raamidest ning kuulajate küsimustele anti ümmargusi ja samas kontekstiväliseid vastuseid.

Foorum oli nagu eelnevatelgi aastatel avalik kõigile huvilistele ning juurdepääs tasuta. Kutseid saadeti arvamusliidreile, poliitikuile, kohalikesse omavalitsustesse ning ajakirjanduse esindajaile. Üritusest võttis osa 110 huvilist üle Eesti. Saaremaalt  ning  Jõgevamaalt tuldi bussidega. See näitab inimeste tõusvat huvi elukestva õppe vastu.