XVII täiskasvanuhariduse foorum

 

XVII täiskasvanuhariduse foorum „Kui targad me oleme” toimub 18. oktoobril 2013 algusega kell 11.00 Tallinnas hotellis Euroopa (Paadi 5). Saabumiskohv kell 10.30 ja orienteeruv lõpp kell 16.00.

Päevakava leiad SIIT

Seekordsel foorumil avame arutelu PIAAC-Eesti programmi raames läbiviidud uuringu tulemuste temaatikal.

Tehnoloogiline areng on suurendanud märgatavalt meid ümbritseva info hulka, olles juba muutnud ja muutes edaspidigi nii töö- kui ka igapäevaelu. Seejuures on üha olulisemat tähtsust omandamas infotöötlusoskused, mis aitavad uutes tingimustes edukalt toime tulla. Lisaks on praegune majanduskriis teravalt välja toonud riikide konkurentsivõime küsimuse, mille üheks peamiseks võtmeks on valmisolek muuta majandus teadmistepõhisemaks, mis võimaldab teha globaalsel turul keerukamaid ja tasuvamaid töid. Teadmistepõhises majanduses on kesksel kohal inimeste oskused, valmisolek juurde ja ümber õppida ning paindlik tööturg, mis on avatud eri vanuses inimestele.

Selles kontekstis on rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) tulemused väga asjakohased, kuna uuringu üheks peamiseks eesmärgiks on pakkuda infot paremate poliitikaotsuste tegemiseks. PIAAC on Eesti jaoks esmakordne võimalus võrrelda meie 16–65-aastaste inimeste peamisi infotöötlusoskusi nii riigisiseselt kui ka teiste riikidega. Uuringus mõõdeti kolme liiki oskusi: funktsionaalset lugemisoskust, matemaatilist kirjaoskust ja probleemilahendusoskust tehnoloogiarikkas keskkonnas. Varasemad uuringud on näidanud, et nimetatud oskused on vajalikud, et osaleda aktiivselt ja edukalt tööturul, võtta osa elukestvast õppest, olla terve ning panustada aktiivse kodanikuna ühiskonda. Need infotöötlusoskused on laiapõhjalised, ülekantavad erinevatesse olukordadesse ja õpitavad, mistõttu neid saab poliitika kujundamisega mõjutada.

PIAAC uuringu algatas OECD, andmed koguti 24 riigis 2011. aasta augustist 2012. aasta aprillini. Esimesed tulemused avaldati 8. oktoobril 2013 ning järgmise kahe aasta jooksul on ilmumas rida eri teemadel aruandeid.

Täiskasvanuhariduse foorum on üks esimesi võimalusi PIAAC uuringu tulemustest täpsemalt kuulda. Foorumil antakse üldine ülevaade esmastest tulemustest ning tutvustakse täpsemalt kahte aspekti:
1. Oskuste mittevastavus - kas madala nõudluse või kõrge pakkumise tagajärg?
2. Oskuste tasuvuse hindamine Eestis.

 

Ettekannetega esinevad ja paneeldiskussioonis osalevad:
PIAAC-Eesti programmi juht Aune Valk, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR juhataja Janno Järve, PIAAC-Eesti programmi analüütik Vivika Halapuu, Baltic Computers System AS juhataja Ants Sild, Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni Keskuse juhataja Mati Heidmets, AS EMT peadirektor Valdo Kalm.

 

Foorum toimub Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti "Õppiv Eesti 2013" raames ja on osalejatele tasuta.

PIAAC-Eesti programmi raames läbiviidud uuringut finantseeris Euroopa Sotsiaalfond.