Õppepuhkusest

 

Astusin ülikooli päevasesse õppevormi, täiskoormusega magistri- õppesse. Et samal ajal töötan täiskohaga, küsin: kas minu õpingud lähevad tasemekoolituse alla ja kas mul on õigus saada õppepuhkust? Kui jah, siis kui pikk on õppepuhkus ja kas selleks ajaks säilitatakse töötasu alammäär? Millised dokumendid tuleb tööandjale esitada? Hannes, töötav tudeng

•• Vastab jurist Helve Toomla:
Aasta tagasi 1. juulil jõustunud täiskasvanute koolituse seaduse § 8 lg 5 sõnastuse kohaselt antakse õppepuhkust töötajatele ja avalikele teenistujatele, kes osalevad ka tasemekoolituse päevases õppevormis ja täiskoormusega õppes. Tasemekoolituseks loetakse põhi-, kesk-, kutse- ja kõrghariduse omandamist. Päevane täiskoormusega magistriõpe kuulub seega samuti tasemekoolituse hulka.

Õppepuhkust saab muudetud seaduse kohaselt koolitusasutuse teatise alusel 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul ja sel ajal makstakse keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest, ülejäänud kümne päeva eest tasu maksma ei pea, isegi mitte alampalga ulatuses. Tasemekoolitus ei eelda, et õpitakse sama eriala, millel töötatakse. Tööandjad on kohustatud lubama õppepuhkusele kõiki, kes tasemekoolituses osalevad, olenemata sellest, mida nad õpivad ja kas õpitav eriala on töökohal vajalik.

Allikas: „Jurist selgitab“, Eesti Päevaleht, 24. august

TASUB TEADA
••    Kehtiva töölepinguseaduse (TLS) § 67 ütleb: töötajal on õigus saada õppepuhkust täiskasvanute koolituse seaduses (TÄKS) ette nähtud tingimusel ja korras.
••    Töötajal on õigus saada tasustamata puhkust sisseastumiseksamite tege- miseks.

Välismaal õppija ravikindlustus
Tütar õpib esimest aastat Hispaanias ülikoolis. Mõistagi on ta endiselt Eesti kodanik ja tema kodu asub siin. Kuid kas samamoodi saab asjast aru ka haigekassa? Usun, et see huvitab paljusid piiri taga õppijaid: kas välismaale (üli)kooli minnes on eetimaalasest tudengil olemas ravi- kindlustus? Eestis õppijatel ju on, aga kas ka neil? Anne Metsla, Tartumaa

•• Toimetuselt:
Vastuse sellele küsimusele leidsime Eesti haigekassa koduleheküljelt www.haigekassa.ee.  Haigekassa kirjutab: õpilased ja üliõpilased, kes suunduvad õppima välismaale, peavad ravikindlustuse jätkamiseks esitama Eestis haigekassale dokumnedi, milles välisriigi õppeasutus kinnitab õppima asumise fakti. Koolist saadud dokument peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) õppeasutuse nimi;
2) õppeasutuse aadress;
3) õppija ees- ja perekonnanimi;
4) õppija isikukood;
5) õppeperioodi kestus;
6) õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri.

 

Ravikindlustus vormistatakse esitatud dokumendi alusel maksimaalselt 12 kuuks, seega palub haigekassa meeles pidada, et tõend õppimise kohta tuleb haige- kassasse toimetada igal õppeaastal. Dokument tuleb saata posti teel või tuua see ise kohale haigekassa klienditeeninduse büroosse Tallinnas, Tartus, Pärnus või Jõhvis. Infot saab küsida telefonil 16 363 või välismaalt helistades +372 669 6630. Neil telefoninumbritel või riigiportaalist eesti.ee saab kontrollida ka oma ravikindlustuse kehtivust. Kui selgub, et ravikindlustus puudub, kuigi peaks olema, tuleb pöörduda küsimusega riiklikku eksami- ja kvalifikatsioonikeskusesse (REKK) telefonil 646 1674.

Õpilased ja üliõpilased, kes õpivad välismaal ning kel on ravikindlustus Eestis, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa majanduspiirkonnas ja Šveitsis Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. Täpsemat infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiab aadressilt www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/eurooparavi-kindlustuskaart

Saada oma kiri ja/või küsimus:
• Õpitrepp, Narva mnt 13, Tallinn 10151, e-post:  agne.narusk@epl.ee või
• ETKA Andras, Valge 10, Tallinn 11413, e-post:  andras@andras.ee