Revisjon kõrgharidusmaastikul praagib välja nõrgad õppekavad

 

Nii praegustel kui ka tulevastel tudengitel on oma edasiste haridusteed puudutavate otsuste langetamisel kasulik teada, et alates järgmise aasta 1. jaanuarist saavad Eestis kõrgharidust pakkuda üksnes need kõrgkoolid, kes on selleks ajaks saanud õppekavarühmade hindamisel Eesti valitsuselt rohelise tee. 
Ave Schmidt

9. veebruari seisuga on kaheksal korral otsustatud kõrgkoolile õppe läbiviimise õigust mitte anda. Teiste hulgas on negatiivne hinnang antud näiteks Tallina ärijuhtimise kolledži ning sotsiaal- ja humanitaarinstituudi ärinduse ja halduse rakenduskõrgharidusõppele, Euroakadeemia kunstide magistriõppele, akadeemia Nord psühholoogia õppekavarühmale, Tartu teoloogia akadeemia usuteaduse magistriõppele ja mereakadeemia osale õppekavarühmadele. Kuna hindamine kestab selle aasta lõpuni, ei ole kõikide erialade hindamistulemused veel teada.

Üle-eelmise aasta kevadest haridus- ja teadusministeeriumis käima lükatud kõrgkoolide õppekavarühmade hindamise eesmärk on tagada kõikide Eesti kõrgkoolide hea ja võrdne kvaliteet. Uue kõrghariduse kvaliteedi tagamise süsteemi abil annab riik kvaliteedigarantii kõrgkooli vastavale õpperühmale juba enne, kui tudengid seal õppima asuvad. Seeläbi garanteeritakse tudengile, et alustades õpinguid konkreetse ülikooli õppekava järgi, saab ta hariduse, mida Eesti riigis tunnustatakse. 

„Siiani oli õppekava akrediteerimine ainus viis,  kuidas saada diplomile riiklik tunnustus, kuid see oli vabatahtlik. Sisuline kontroll õppekavade registreerimisel puudus. Erakoolid pidid uue õppekava avamiseks taotlema koolitusluba. Võis juhtuda, et üliõpilane sai õpingute lõpus koolilt õppekava läbimise kohta tunnistuse, millel puudus igasugune garantii õppe kvaliteedi kohta,” selgitab haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) kõrghariduse osakonna peaekspert Tiina Laidvee.

Õppekavade hindamist koordineerib Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur (EKKA). Õppe kvaliteeti hinnatakse õppekavarühmade kau- pa. See tähendab, et enam ei hinnata ühe kooli konkreetset õppekava, vaid vaatluse alla võetakse ühe eriala õpetamine kõikides kõrg- koolides korraga. Õppekavarühmi on kokku 28. Näiteks teoloogia õppekavarühma kuuluvad kõik õppekavad kõigis ülikoolides, kus teoloogiat õpetatakse. Üleminekuhindamisel peetakse iga õppekava puhul silmas kolme komponenti – hinnatakse selle sisulist kvaliteeti, ressursse ja jätkusuutlikkust. Näiteks vaadeldakse, missugu- sel tasemel on konkreetse õppekava õppejõud ja kas õppekava sisu võimaldab saavutada õpiväljundeid. Samuti hinnatakse ja kaalutakse, kas ülikoolil on konkreetse õppekava järgi õpetamiseks piisavalt ressursse, sh raha, inimesi ja infrastruktuuri. Uuel hindamissüsteemil põhinev akrediteering annab tulevasele üliõpi- lase tagatise, et valitud kõrgkool ei sulge paari aasta pärast oma uksi, sest ei suuda näiteks õppejõududele palka maksta.  

Tähtajatu või tähtajaline
Üleminekuhindamise kaudu võib kõrgkool saada kas tähtajatu või tähtajalise õiguse õpet läbi viia. Tähtajatu otsus tähendab seda, et komisjoni hinnangul on õppekava kvaliteet seitsmeks aastaks garanteeritud. Tähtajalise otsuse korral peab kõrgkool komisjoni esiletoodud probleemidele lahendused leidma ja kolme järgneva aasta jooksul uuesti hindamisele minema. Seejuures on oluline teada, et eri kõrgkoolides on probleemide hulk ja kaal väga erinev.

„Kindlasti ei tasu tulevasel üliõpilasel välistada enda jaoks õppekava, mis on saanud tähtajalise hinnangu. Tähtajaline hinnang on samuti positiivne otsus. Eksperdid on toonud välja mõned tähelepanekud, millele kool peaks kahe kuni kolme aasta jooksul tähelepanu pöörama,” selgitab Laidvee. Tähtajalise õppe läbiviimise õiguse puhul tasuks uurida, millistel põhjustel selline hinnang anti. Hinnang ei pruugi tähendada, et probleeme on õppe kvaliteediga, ülemineku- hindamisel vaadeldakse ka ressursse ja jätkusuutlikkust. Eksperdikomisjoni detailse hinnanguga saab tutvuda EKKA koduleheküljel.

Eksperdikomisjonide senised negatiivsed hinnangud on olnud ajendatud eri põhjustest. „Sageli olid probleemid seotud õppejõududega. Näiteks kasutatakse õppekavas liiga palju külalisõppejõude ja napib korralisi kvalifitseeritud õppejõude. Ka õppejõudude vanuseline struktuur on paigast ära – keskmine vanus on liiga kõrge, mistõttu on õppekava jätkusuutlikkus problemaatiline,” valgustab Laidvee.

Negatiivseid hinnanguid on tinginud veel õppejõudude ebapiisav kvalifikatsioon vastava taseme õppe läbiviimiseks, ebapiisavad finantsressursid ja vähene õpet toetav teadus- ja arendustegevus.

Mis saab aga nendest tudengitest, kelle õppekavarühm ei ole järgmise aasta algusest õppe läbiviimise õigust saanud? Kuna kõrgkoolidel on võimalik negatiivse hinnangu saanud õppekavade järgi õpetada ja varem akrediteeritud õppekavade järgi õppijatele riiklikke diplomeid välja anda selle aasta lõpuni, võivad sel kevadel lõpetavad tudengid olla mureta.

Üliõpilastele, kes aga oma õpinguid kevadeks lõpetada ei jõua, tuleb kõrgkoolil koostöös HTM-iga leida edasiõppimisvõimalus mujal.

„Siiani on koolid leidnud üliõpilastele võimalusi jätkata õpinguid kas kodukooli või mõne teise kõrgkooli analoogses õppekavas, sarnastes õppekavagruppides. Võimalik, et õpingud võivad kujuneda plaanitust pikemaks – kõik oleneb sellest, kuivõrd saab aineid üle kanda. Üks on kindel, õpinguid täiesti otsast alustama ei pea,” kinnitab Tiia Laidvee ja lisab, et tudengid, kes tunnevad, et nende kool on neid abita jätnud, saavad alati oma küsimuste ja probleemidega HTM-i poole pöörduda.

 

Üleminekuhindamine
•• Praeguse seisuga ei saa alates 2012. aasta 1. jaanuarist üliõpilased oma õpinguid alustada ega lõpetada:
- Eesti mereakadeemia hüdrograafia ning hüdrometeoroloogia ja loodushoiu 
  rakenduskõrgharidusõppes,
- Euroakadeemia kunstiteaduste magistriõppes,
- kõrgkooli I Studium majandusõiguse, ettevõtluse ja ärijuhtimise ning   
  majandusarvestuse rakenduskõrgharidusõppes,
- Tallinna ärijuhtimise kolledži ärijuhtimise rakenduskõrgharidusõppes,
- sotsiaal-humanitaarinstituudi õigusteaduse ja ärikorralduse rakendus- 
  kõrgharidusõppes,
- Tartu teoloogia akadeemia praktilise teoloogia magistriõppes.
•• Lõplikud üleminekuhindamise tulemused selguvad 2011. aasta lõpuks. Õppe- kavarühmade hindamise tulemustega kõrgkoolide kaupa saab tutvuda Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri (EKKA) kodulehel, kus on andmebaas, mida pidevalt täiendatakse – www.ekka.archimedes.ee.
•• Kui 1. jaanuariks 2012 ei ole kõrgkool saanud vastavas õppekavarühmas õppe läbiviimise õigust, tuleb kõrgkoolil koostöös HTM-iga leida üliõpilastele edasiõppimisvõimalus mujal. Kuni 2011. aasta lõpuni tohib nendes õppekavarühmades, mille kohta on üleminekuhindamisel langetatud negatiivne otsus, õpet siiski läbi viia ja väljastada akrediteeritud õppekavadel ka riiklikke diplomeid.

Praegustele ja tulevastele tudengitele!
• Vaata EKKA veebileheküljel www.ekka.archimedes.ee olevast andmebaasist, millise hinnangu on eksperdikomisjonilt saanud see õppekavarühm, kuhu kuulub õppekava, mille järgi sina õpid või kavatsed õppima asuda.
• Tutvu õppekavaga lähemalt, vaadates muuhulgas sedagi, millised on õppekava eesmärgid ja lõpetamise tingimused ning kas see sisaldab aineid, mis sind tegelikult huvitavad. Õppekava peab kindlasti olema kättesaadav kõrgkooli kodulehel.
• Uuri täpsemalt järele, milliseid teadmisi ja oskusi (õpiväljundeid) õppekava sulle pakub, ning võrdle neid teiste kõrgkoolide sarnaste õppekavadega.

Allikas: EKKA