Elukestva õppe populariseerimine ja kogukondlik edendamine

 

Alates 2024. aastast viib ETKA Andras Haridus- ja Teadusministeeriumi partnerina ellu Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Elukestva õppe populariseerimine ja kogukondlik edendamine“       

 

  Euroopa Sotsiaalfondi programmi VÕTI tegevus 2.2.3. „Elukestva õppe populariseerimine ja kogukondlik edendamine“    

Periood: 2024 kuni 31.12.2029                                                                  

Tegevuse sihtgrupp: tööealine elanikkond ja täiskasvanuhariduse osapooled.                                                                                                               

Tegevused:
• kommunikatsioonistrateegia loomine, kommunikatsiooni strateegia sisaldab võrgustiku rolli ja tegevusi, teavituskampaaniate korraldamine;
• täiskasvanuharidusega tegelevate organisatsioonide koostöö koordineerimine maakondlikul tasandil, eestvedajaks on täiskasvanuhariduse koordinaator;
• arendusvõimaluste  pakkumine täiskasvanuhariduse koordinaatoritele;
• osapoolte kaasamine võrgustikku maakonna tasandil ja Tallinnas: kohalik omavalitsus, piirkonnas tegutsevad tasemeõpet pakkuvad õppeasutused, täienduskoolitusasutused, raamatukogud, kultuurikeskuses, külaseltsid, noortekeskused, Töötukassa piirkondlikud esindused, omavalitsusliidud ja arenduskeskused, Kaitseliit jt;
• teadlikkuse suurendamine ja parimate praktikate jagamine - võrgustiku osapooled vahetavad täiskasvanuhariduse edendamise praktikaid ja oskusteavet (sh rahvusvahelist praktikat) ning kavandavad ühiseid tegevusi erinevate osapooltega kogukondlikul tasandil ja suurendavad teadlikkust elukestvast õppest;
• täiskasvanuhariduse teemanädala ja tunnustamise korraldamine, võrgustik aitab kaasa teemanädala ja tunnustamise läbiviimisele regionaalsel tasandil;
• riiklike õpisündmuste korraldamine, kohalike õpisündmuste koordineerimine ning korraldamine koostöös võrgustiku liikmetega teemanädala raames või teemanädala välisel ajal. 

TOETUSE ANDMISE TINGIMUSED