Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine

 

Perioodil 2015-2018 viis Haridus- ja Teadusministeerium ellu Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

Perioodil 2019-2020 viib Haridus- ja Teadusministeerium ellu Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

 

Tegevused: 

1. Täiskasvanutele suunatud üldhariduse ja kutsehariduse tasemeõppe õppe sisu, mahu ja korralduse vastavusse parandamine õppijate ja ühiskonna vajadustega

2. VÕTA süsteemi arendamine formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppe kaudu omandatu tunnustamise võimaluste avardamiseks

3. Piirkondliku koostöö arendamine keskhariduseta ja erialase hariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse

4. Elukestva õppe populariseerimine

5. Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi arendamine

6. Kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine täiskasvanutele kvalifikatsiooni tõstmiseks

7. Täiskasvanute koolituse rahastamispõhimõtete väljatöötamine

ETKA Andras viib partnerina ellu tegevusi:

3. Piirkondliku koostöö arendamine keskhariduseta ja erialase hariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse

4. Elukestva õppe populariseerimine

 

TOETUSE ANDMISE TINGIMUSED ja seletuskiri (2015- 2018)

Haridus-ja teadusministri käskkiri 2019

Seletuskiri 2014-2020