Töö kõrvalt koolis: kas on õigus õppepuhkusele? 1.osa

 

Peatselt algavad koolides nii lõpu- kui ka sisseastumiseksamid. Paljud nende tegijatest käivad tööl. Millised on töötava inimese õigused eksa- mite ajal, selgitab haridus- ja teadusministeeriumi jurist Kati Uusmaa.


Kati Uusmaa

Esmalt töötava inimese õigused sisseastumiseksamite tegemisel.

Töölepinguseaduse (TLS) § 67 lõike 2 kohaselt on töötajal õigus saada sisseastumiseksamite tegemiseks tasus- tamata ehk nn palgata puhkust. Avaliku teenistuse seaduse § 45 lõikega 1 laiendatakse sama õigust ka avalikele teenistujatele.

 

Tasustamata puhkuse saamiseks peab töötaja töö- andjat sellest soovist teavitama. TLS § 69 lõike 3 kohaselt tuleb tööandjale puhkuse kasutamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette teatada. Teade peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (st teatada või taotleda saab ka nt e-posti teel). Kui sisseastumiseksamite tegemiseks vajalik ajavahemik on puhkuste ajakava koostamise hetkeks teada, võib sellega seotud puhkuse kanda ka puhkuste aja- kavasse. Sel juhul pole puhkuse kasutamisest vaja eraldi ette teatada.

TLS-is rohkem tingimusi tasustamata puhkuse võtmiseks välja toodud pole, kuid töötajal võib tekkida vajadus tõendada tööandjale oma plaani sisseastumiseksa- meid teha. Selleks võivad sobida erinevad tõendid. Kohane on näiteks teatis õppe- asutusest, mis sisaldab kinnitust, et töötaja on esitanud avalduse õppeasutusse astumiseks, ning sisseastumiseksamite ajakava. Kui töötaja aga soovib sooritada sisseastumiseksamina riigieksamit, saab tõendada, et valitud õppekaval õppima asumiseks on riigieksam vajalik (kas või asjakohase väljavõttega õppeasutuse veebist) ning esitada teatise, et töötaja on riiklikule eksami- ja kvalifikatsiooni- keskusele esitanud avalduse riigieksamite sooritamiseks.

Töötava inimese õigused õppeasutuse lõpetamiseks
Täiskasvanute koolituse seaduse (TäKS) § 8 lõike 2 kohaselt antakse töötajale või avalikule teenistujale koolituses osalemiseks kalendriaasta jooksul kokku 30 kalendripäeva õppepuhkust. TäKS-i § 8 lõike 2 kohaselt makstakse neist 20 kalendripäeva eest keskmist töötasu, kui tegemist on tasemekoolituse või tööalase koolitusega. Ülejäänud kümne kalendripäeva eest tööandjal kohustust tasu maksta ei ole.

Lisaks viidatud 20 kalendripäevale on töötajal TäKS-i § 8 lõike 4 kohaselt õigus võtta 15 kalendripäeva õppepuhkust tasemekoolituse lõpetamiseks. Selle eest makstakse tasu töötasu alammäära ulatuses.

Tasemekoolituse lõpetamiseks on võimalik kasutada nii TäKS-i § 8 lõike 2 alusel antavat n-ö tavalist õppepuhkust kui ka TäKS-i § 8 lõike 4 alusel antavat lõpetamiseks mõeldud täiendavat õppepuhkust. Oluline on tööandjale õppepuhkuse taotlemisel selgelt väljendada, millisel alusel õppepuhkust võtta soovitakse.

Haridus- ja teadusministeerium on seisukohal, et kuivõrd koolitust on võimalik lõpetada ainult ühe korra, on ka TäKS-i § 8 lõike 4 alusel antavat, tasemekoolituse lõpetamiseks mõeldud täiendavat õppepuhkust tööandjal kohustus anda ainult ühe korra. Ülejäänud õppepuhkuse võtmine aga pole õppekava nominaalkestusega piiratud.

Õppepuhkuse taotlemiseks peab töötaja esitama tööandjale koolitusasutuse tõendi, millelt peab selguma, et töötaja osaleb tasemekoolituses (ehk omandab põhiharidust, keskharidust või kõrgharidust või õpib mõnel kutseõppe õppekaval). Selles võib, kuid ei pea sisalduma viide kooli lõpetamisele. Kui töötaja plaanib kasutada tasemekoolituse lõpetamiseks ette nähtud täiendavat õppepuhkust TäKS-i § 8 lõike 4 alusel, siis peab tõendilt selguma, et töötaja hakkab tasemekoolitust tõepoolest lõpetama.

Ka õppepuhkuse võtmisel tuleb silmas pidada, et kui õppepuhkus ei ole kantud puhkuste ajakavasse, tuleb selle võtmisest tööandjale 14 kalendripäeva ette teatada, tehes seda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Järgmises Õpitrepis kirjutame eksamisessiooni ja töö ühitamisest.

Õppepuhkus
•• Tasemekoolituses või tööalases koolituses osalev töötav inimene võib saada  
    kalendriaasta jooksul 30 päeva õppepuhkust.
•• Sellest 20 kalendripäeva eest saab töötaja keskmist töötasu, ülejäänud 10 päe- 
    va eest pole tööandjal kohustust maksta.
•• Lisaks on õppeasutuse lõpetamisel õigus võtta veel 15 päeva õppepuhkust, selle 
    aja eest maksab tööandja riigis kehtivat alampalka. 
•• Sisseastumiseksami(te) ajaks on õigus võtta n-ö palgata puhkust.
•• Õppepuhkusele või sisseastumise ajaks puhkusele jäämisest tuleb ette teatada 
    vähemalt 14 kalendripäeva. 
•• Tasemekoolitus: põhi-, kesk- või kõrghariduse omandamine, õppimine kutse- 
    õppe õppekaval.

Allikad: TLS, TäKS