VÕTA - varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamine

 VÕTA võimaldab arvestada: varem õppeasutustes sooritatud õpinguid; täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut; töökogemuse kaudu omandatud teadmisi ja oskusi.

VÕTA eesmärgiks on elukestva õppe ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vaheliste seoste arendamine.
VÕTA aitab muuta nähtavaks ja väärtustada inimeste teadmisi, oskusi ja pädevusi sõltumata nende imandamise viisist.
VÕTA võimaldab arendada varasemaid õpinguid ja töökogemust näiteks õpingute osana või kutse taotlemiseks.

Olulisim on varem õpitu sisuline sobivus õppekava või kutsestandardiga. Hinnatakse, mida inimene on töökogemuse kaudu omandanud.

VÕTAt SAAB KASUTADA
- sisseastumisel
- poolelijäänud õpingute jätkamisel
- õppekava vahetamisel
- kutse omistamisel

VÕTA VÕIMALDAB KASUTADA
- varem õppeasutustes sooritatud õpinguid
- täiendkoolituses või vabahariduses  või
 iseseisvalt õpitut
- töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi

VÕTA HARIDUSE OMANDAMISEL
VÕTA annab paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks ning hoiab kokku nii haridusasutuse, tööandja kui ka õppija ressursse ja aega, st aitab paremini kasutada inimeste isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku potensiaali ja annab neile võimaluse ennast teostada. Kasu on vastastikkune, kuna õppima tulevad elukogemusega ja motiveeritud õppijad, kes rikastavad teoreetilisi õpinguid praktilise kogemusega ja on võimelised kooli kiiremini lõpetama.

VÕTA KUTSE OMISTAMISEL
VÕTA on oluline vahend kompetentsuse hindamiseks kutseomistamise protsessis. Kutsete süsteemi eesmärgiks on Eesti tööjõu konkurentsivõime tõstmine ja töötajate oskuste ja teadmiste hindamine ja tunnustamine sõltumata nende omandamise viisist. Kutsetunnistus näitab, et inimeste teadmised ja oskused vastavad kutsestandardis esitatud nõuetele. Mõnedes reguleeritud valdkondades töötamiseks on kutsetunnistuse olemasolu nõutav.

 

 VÕTA lisainfo