Startisid AGENDA projekti tegevused

On antud start ETKA Andrase poolt koordineeritud AGENDA projekti tegevussuunale, mille eesmärk on tõhustada koostööd kohalike omavalitsuste ja täiskasvanuhariduse osapoolte vahel.
Oleme koostöös Kasvulava OÜga välja töötanud arenguprogrammi, kus 12 omavalitsust saavad võimaluse osaleda täiskasvanuhariduse alaste piloottegevuste väljatöötamisel ja ellurakendamisel, et ühiselt luua ja panustada heade praktikate loomisesse kohalike omavalitsuste tasandil.

Esimese tegevusena viisid möödunud nädalal läbi Mai Timmi ja Heleriin Jõesalu (OÜ Kasvulava) läbi fookusgrupi intervjuu kohalike omavalitsuste (KOV) esindajatega. Arutati ja mõtestati, kas ja kuidas saab KOV olla partner täiskasvanute õppimise toetamisel. Fookusgrupi intervjuuga koguti sisendit arenguprogrammi ülesehitamiseks ja sisustamiseks.

Intervjuul osalesid Lääne-Harju, Järva, Maardu, Põlva ja Saaremaa omavalitsuste esindajad.

Täiskasvanute õppe eesmärgistamine ja toetamine kohaliku omavalitsuse tasandil ei ole tegelikult uus teema – juba mitmeid aastaid on Andras sel suunal tööd teinud. Möödunud aastal toimusid AGENDA seminarid KOVide haridus- ja sotsiaaltöötajatele. Kuid ka siis tuli tõdeda, et praktikaid kohaliku omavalitsuse tasandil on vähe. Pilootprogrammi eesmärk on neid koos KOVidega kujundada, seda saab toetama loodav mudel.

Peagi kuulutame välja omavalitsuste kandideerimise programmis osalemiseks Andrase ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu kodulehtede vahendusel.