Ouman Estonia OÜ, Saaremaa

 

Elektroonikatööstuses saab tuge ka rahvatantsu õppimiseks


                                                                                             

Elektroonikatööstus Ouman Estonia panustab koolitustega oma inimeste töö- ja eraelu tasakaalu.
Oma tööelus vajalike teadmiste ja oskuste täiendamiseks saavad ettevõtte töötajad osaleda nii sise- kui väliskoolitustel. Sisekoolituste tegemiseks on ettevõttes välja õpetatud kolm sisekoolitajat. Nende eesmärk ongi arendada ettevõtte koolitusprotsessi ja viia läbi valdkonnapõhiseid enesetäiendamisi.
Ettevõttest väljaspool toimub tööalane tasemeõpe. Nendel koolitustel organiseerib tööandja nii transpordi kui ka majutuse. Sellel aastal alustati koostööd Pärnumaa Kutsehariduskeskusega, kus Oumani töötajad said taotleda elektroonikaseadmete koostaja 2. taseme kutset. „Esimesed kaheksa õpilast lõpetasid koolituse edukalt ja juba on uued soovijad ennast järgmiseks õppeaastaks järjekorda seadnud,“ kinnitab personalijuht Anna Sepp.
Oluline on ka töö ja eraelu tasakaal. Oumanis arvestatakse töötajate huvidega ja võimaldatakse ennast täiendada ka alal, mis ei ole otseselt tööga seotud. Nii võib Oumanist leida näiteks sertifitseeritud rahvatantsujuhi, kes ennast pidevalt sellel alal ka täiendab. „Isegi kui töötaja omandab uusi teadmisi meie tegevusvaldkonnaga mittekattuval erialal, toob see ettevõttele kaudset tulu: töötaja silmaring on laiem, pilt maailmast sammukese selgem ja motiveeritus parem,“ leiab Sepp. „See kandub kogu kollektiivile ja mõjub positiivselt,“ kinnitab ta. Ilmselt on tal õigus, sest madal tööjõu voolavus, pikk tööstaaž ja usin osavõtt ühisüritustest annavad märku, et Oumanis liigutakse õiges suunas.

Miks loote organisatsioonis õppijasõbralikku töökeskkonda?
Anna Sepp, Ouman Estonia personalijuht: Soovime vältida olukorda, kus töötaja tunneb, et tal ei ole piisavalt oskusi oma tööga toimetulemiseks. Enesekindlad ja teadlikud töötajad on osa meie ettevõtte strateegiast ning tööandjana soovime panustada oma töötajate elukestvasse õppesse. Uued teadmised, mis õppides meie majja tuuakse, annavad võimaluse eesmärgistada oma tegevusi ja üheskoos püstitatud eesmärgid saavutada.

Millist kasu on toonud töötajate õppimise soosimine?
Koostöös motiveeritud ja koolitatud kolleegidega saame arendada ettevõtte tootmisprotsesse ja tagada innovaatilise arengu. Positiivse näitena võib tuua uue tootmisliini paigaldamise. Uus tootmisliin nõuab muutustega kohanemist ja uute teadmiste omandamist. Reeglina tekitab see pingeid ja ärevust. Tänu töötajate heale motivatsioonile ja huvile läbiti mitmenädalane koolitus Oumani tehases kohapeal ja lisakoolitus toimus Saksamaal.

Loo autor: Tanel Raig