Kolmas meistriklass “Pilk peeglisse“

 

...toimus 2.-3. detsembril 2010 Tartus ja sellest võttis osa 33 andragoogi kutsega täiskasvanute koolitajat.


                                                                                            

Meistriklassi eesmärgiks oli pakkuda andragoogi kutsega täiskasvanute koolitajatele võimalust tegeleda eneserefleksi- ooniga ning teadvustada enda rolli ja identiteeti koolitajana. Meistriklas- sis anti võimalus vahe- tada kolleegidega koge- musi. Samuti oli ees- märgiks võimaldada osa- lejatel laiendada oma senist harjutuste ja üles- annete repertuaari.

Meistriklassi töö toimus individuaalsete ülesannete, harjutuste, paarisarutelude, rühmatööde ning diskussioonide vormis.

Esimesel koolituspäeval arutleti koolitaja identiteedi üle: millisena tajutakse enda rolli, kes on need osapooled, kelle ootustele koolitajana tuleb vastata ning millised need ootused on. Samuti koostati sotsiogramm koolitajat ümbritsevast keskkonnast ja inimestest ning suhetest nendega.


                                                         

Teisel päeval keskenduti tagasiside saamisele , milliseid allikaid ja võtteid selleks koolitajana saab kasutada. Samuti oli võimalus analüüsida ennast koolitajana kui tervikut koos emotsionaalsete, sotsiaalsete ja eksistentsiaalsete aspekti- dega ning kujundada oma visiooni tulevikuks- milliste ideaalide poole ollakse koolitajana liikumas.

Vaata meistriklassi pilte SIIN