Kasulik info

Täiskasvanuna õppima asudes on oluline teada, milliseid võimalused ja õigused toetavad õpinguid.

Õppepuhkus

Õppepuhkus (Täiskasvanute koolituse seadus)

Töötajal ja avalikul teenistujal on õigus saada õppepuhkust tasemeõppe läbimiseks või täienduskoolitusel osalemiseks. 

Õppepuhkuse taotlemisel täienduskoolitusel osalemiseks tuleb arvestada, et seda pakuks täienduskoolitusasutuse pidaja ehk teisisõnu tegevusluba või majandustegevusteadet omav ettevõte/organisatsioon. Majandustegevusteate või tegevusloa olemasolu saab kontrollida Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHISes) siin.

Õppepuhkus tasemeõppuritele, õppevormil ja -koormusel pole tähtsust. 30 kalendripäeva kalendriaastas. Õppijal õigus võtta tasemeõppes või koolitusel osalemiseks 30 kalendripäeva õppepuhkust kalendriaasta jooksul. Viimast antakse koolitusasutuse teatise alusel.

Tasemeõppega ja tööalaseks enesetäiendamiseks läbitud täienduskoolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest. Tööalase enesetäiendamise vajadust hinnatakse tööst või ametikohast lähtuvalt. Kui õppepuhkust võetakse täienduskoolituseks, mille eesmärk ei ole tööalane enesetäiendamine, ei maksta töötajale nende päevade eest õppepuhkusetasu.

Lisainfot leiad

www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/taiskasvanuharidus/oppepuhkus-ja-koolituse-rahastamine

Tulumaksutagastus

Tulumaksutagastus (Tulumaksuseadus)

Aastasest maksustatavast tulust on õigus maha arvata tasemeõppeasutuses või täienduskoolitusel õppides tehtud kulud.

Täienduskoolituse puhul:

- koolituse läbiviijal on täienduskoolituse jaoks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning

- koolitus on kutse-, ameti- või erialaste kompetentside omandamiseks ja õppekavas on ära näidatud seotus konkreetse kutsestandardi või tasemekoolituse õppekavaga sh keeleõpe.

Tulumaksutagastuse puhul juhiloa taotlemise kulu ei saa maha arvata.

Seadusandlus

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine aitab inimesel end analüüsida, karjääri ja õppimisega seotud teadlikke otsuseid teha ning neid ellu viia.
Karjääriteenuseid pakutakse nii haridus- kui ka tööturusektoris.

Eesti Töötukassa osakondades on avatud karjääriinfotoad, kuhu võib siseneda iga soovija ning seal juhendatakse neid töö otsimisel, aidatakse koostada kandideerimisdokumente ja valmistuda töövestluseks. Noored, töötud ja  töötavad täiskasvanud saavad infot ja nõustamist oma karjääriplaneerimisega seotud küsimustes Eesti Töötukassa büroodest üle Eesti.

Karjäärinõustajate kontaktid on leitavad www.minukarjaar.ee

Kõrgkoolide karjääriteenistused teenindavad ülikooli sisseastujaid, tudengeid ja vilistlasi.
Peamised teenused on karjäärinõustamine, tööotsimise juhendamine, töö- ja praktikakohtade vahendamine.

 

Täiendkoolitus

Millega arvestada koolituse valimisel? Kuidas hinnata, milline koolitus sobib paremini mulle endale ja on kvaliteetne?
Nende küsimustega seisab silmitsi iga täiskasvanud õppija tutvudes koolituspakkumistega. 
Kuidas valida targalt täiendkoolitust?