Avatud UNESCO stipendiumipanga taotlusvoor, tähtaeg 30.aprill 2010

UNESCO stipendiumipanga raames saavad kõrghariduse omandanud inimesed taotleda stipendiumi lühiajaliseks enesetäienduseks välismaal. Iga UNESCO liikmesriik saab esitada kaks taotlust. Stipendium määratakse vaid ühele inimesele. (Teine on mõeldud varuvariandina juhuks, kui põhistipendiaat mingil põhjusel õppima asuda ei saa). Eestile on eraldatud stipendiumite arvuks aastateks 2010-2011 üks stipendium.

Tingimused : ¤ Haridus: Kõrgem haridus (s.o. vähemalt B.A. või B.Sc. kraad)

                   ¤ Õpingute eesmärk: - enesetäiendamine
                                                  - uurimistöö
                                                  - täienduskursustel osalemine

                   ¤ Vanus: Mitte üle 45 aasta

                   ¤ Õppevaldkonnad: Peavad kokku langema UNESCO strateegiliste 
                     eesmärkide ja programmide prioriteetidega hariduse, teaduse, 
                     kultuuri või kommunikatsiooni-informatsiooni vallas.

UNESCO PRIORITEEDID

Valdkond

Prioriteedi nimetus

Haridus

Programmi "Haridus kõigile" (EFA) eesmärkide saavutamine vähemarenenud riikides

Haridus

UNESCO rolli tagamine globaalse ja regionaalse juhtiva rahvusvahelise organisatsioonina hariduse valdkonnas

Loodusteadused

Poliitikate välja töötamine teaduse ja säästvat arengut toetava innovatsiooni ja tehnoloogia arendamiseks ning vaesuse vähendamise eesmärgil

Loodusteadused

Puhta vee ning maavarade jätkusuutlik majandamine; katastroofivalmidus ja –tõrje

Sotsiaalteadused

Reageerimine globaalsetele sotsiaalsetele probleemidele

Sotsiaalteadused

Reageerimine globaalsetele eetikaküsimustele

Kultuur

Nii materiaalse kui vaimse kultuuripärandi kaitse ja selle korraldamine

Kultuur

Kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuridevahelise dialoogi edendamine

Kommunikatsioon ja informatsioon

Sõna- ja infovabaduse edendamine

Kommunikatsioon ja informatsioon

Võimekuse tõstmine informatsioonile ja teadmistele üleüldise juurdepääsu võimaldamiseks

                   ¤ Keeleoskus: Kandidaadid peavad vabalt valdama seda keelt, milles
                     toimub õppetöö nende poolt valitud õppeasutuses.

                   ¤ Õpingute pikkus: Minimaalselt üks kuu, maksimaalselt kuus kuud

                   ¤ Õpingute aeg: Mõlemale poolele sobiv aeg ajavahemikus 
                     1.september 2010- 31.detsember 2011.

                   ¤ Õppeprogramm: Kandidaadid peavad täpselt teadma, mida, kus ja
                     millise õppekava alusel nad õppida soovivad. Seega tuleks neil juba
                     enne taotluse esitamist ühendust võtta konkreetse õppeasutusega,
                     kus nad soovivad õpinguid jätkata ja saada neilt kirjalik kinnitus sel-
                     le kohta, et neid ollakse nõus sinna vastu võtma. Taotlusel tuleb ära
                     näidata õppeasutuse aadress ja kontaktisiku nimi. 

                  ¤ Eelarve: Kandidaadid peavad esitama realistliku eelarve, mis katab 
                    sõidu-, õppe- ja elamiskulud. Stipendiumi maksimaalne suurus on 
                    15 000 USD.  

                  ¤ Vajalikud dokumendid: Kõik dokumendid tuleb esitada kolmes
                    eksemplaris: 
- Taotlusvorm koos kandidaadi fotoga. Taotlusvorm tuleb täita kas inglise, prantsuse või hispaania keeles.
Detailne õppeprogramm, mis peab andma ülevaate õpingute sisust, kohast, võõrustavast organisatsioonist, ajakavast (õpingute algus ja lõpp) ning tutvustama ka kandidaadi nägemust oma tulevasest tööst pärast stipendiumi kasutamist. 
- Inglise või prantsuse keelde tõlgitud ning notari või ülikooli poolt kinnitatud koopiad kandidaadi kõrgkoolidiplomist ja hinnetelehest. 
Võõrustava organisatsiooni kinnituskiri selle kohta, et kandidaati oodatakse õppima. Kirjas peavad kindlasti olema ka juhendaja kontaktandmed. 
- Realistlik eelarve (reisikulud, õppemaks, õpikute-, toidu- ja majutuskulud) 
- Keeleoskuse tunnistus (taotlusvormi lisa) tuleb täita juhul, kui planeeritud õpingud toimuvad keeles, mis pole kandidaadi emakeel. Kandidaadi keeleoskust saab hinnata ja vormi ära täita vastavat õigust omav õpetaja, õppeasutus või keelekeskus.

Taotlused peavad olema laekunud UNESCO Eesti Rahvuslikku Komisjoni hiljemalt 15.aprilliks 2010. Komisjon valib välja põhistipendiaadi ja varustipendiaadi ning edastab nende taotlused UNESCO peakorterisse 30. aprilliks 2010. Valiku tegemisel arvestatakse eelkõige seda, et valitud õppevaldkond langeks kokku UNESCO prioriteetidega. Eelistatud on ka valdkonnad, mida Eestis õppida ei saa.

Stipendiumitaotlused tuleb esitada vastavatel vormidel ja seda saab teha ainult UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni kaudu.  Kandideerimiseks vajalik taotlusvorm ja põhjalikum lisainfo on leitavad SIIN või UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon, Pikk 2, 10123 Tallinn. Tel: 6 441 431. Faks: 6 313 757. E-post: unesco unesco.ee

Uudised Uudiste arhiiv
29.06.16
1. septembril on kutse taotlemise tähtaeg
loe edasi...
15.06.16
Täienesid kutsega koolitajate read
loe edasi...
30.11.15
Viljandimaa aasta õppija Prillitoosis
loe edasi...
12.11.15
Lääne-Virumaa aasta õppija Ringvaates
loe edasi...
18.02.15
Riigikogus võeti vastu täiskasvanute koolituse seadus
loe edasi...