Andrase ajalugu

 

Asutamine

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras asutati samal ajal, mil taastati Eesti Vabariigi iseseisvus – aastal 1991.

Andras hakkas liikmeid värbama, Eestis ja välismaal kontakte looma, täienduskoolitusi algatama ja läbi viima, infokirja välja andma ning suve- ja talvekoole korraldama. Kõiki neid tegevusi ja palju muudki teeb mittetulundusühing Andras tänase päevani.

Andrase eesmärk on elukestva õppe populariseerimine ja täiskasvanute koolitajate professionaalse arengu toetamine. 2021. aasta märtsi seisuga kuulub liikmeskonda 40 organisatsiooni, 20 individuaalliiget ja 3 auliiget: Eva Launonen, Talvi Märja ja Ülo Vooglaid.

Teavitamine ja elukestva õppe populariseerimine

Tegevused toimuvad koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.

Andras on loonud igasse maakonda täiskasvanuhariduse võrgustiku, koordineerib neid ja korraldab arendustegevusi. Aastate jooksul on Andras välja andnud kümneid trükiseid ja raamatuid, sh ajakirja Maurus (aastatel 1995‒2000), andragoogika ja koolitaja arengu teemalisi raamatuid jpt.

1997 algasid täiskasvanuhariduse foorumid, eelfoorumid ja järelfoorumid – foorumitel arutatakse täiskasvanuhariduse poliitika kujundamise aktuaalseid küsimusi.

1998 sai alguse täiskasvanuhariduse populariseerimise kampaania –  täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mis on kujunenud traditsiooniliseks teavitamise ja tunnustamise sündmuseks täiskasvanuhariduse valdkonnas. Tunnustatakse mitmesugustes kategooriates: aasta õppija, aasta koolitaja, aasta õppijasõbralik organisatsioon, õppijasõbralik omavalitsus, õpitegu. Kategooriate nimetused on aastate jooksul muutunud, kuid idee on jäänud samaks. Igal aastal koostatakse ja levitatakse tunnustuse saanud inimeste ja organisatsioonide edulugusid.

2000 korraldas Andras Eestis Euroopa Komisjoni elukestva õppe memorandumi projekti arutelu. Arutelud toimusid paljudes Euroopa riikides, kuid Eesti oli ainus, kus arutelu juhtis valitsusväline organisatsioon ehk Andras.

2005 hakkas Andras korraldama täiskasvanud õppijate foorumeid (TÕF) ja TÕF-i suvekoole – nende eesmärk on elukestva õppimise heade kogemuste tutvustamine ja levitamine.

2006–2008 koordineeris Andras Euroopa Sotsiaalfondi projekti VÕIT ehk „Võrdsed õppimisvõimalused igale tahtjale“ tegevusi. Need olid suunatud töötavatele täiskasvanutele, kelle konkurentsivõime tööturul oli väiksem. Kaasatud oli üheksa partnerit ja koolitusasutust, kellega koostöös organiseeriti sihtgrupile koolituskursusi, arendati õppekavasid, tehti koolitajatele kvalifikatsioonikursuseid ja korraldati TÕN-i.

2008–2012 toimus Euroopa Sotsiaalfondi programmi  „Täiskasvanuhariduse populariseerimine" tegevuste koordineerimine. Tegevuste hulgas olid näiteks TÕN-i koordineerimine, täiskasvanuhariduse teabepäevad, ilmus ajakiri Õpitrepp, mis käsitles teemasid täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest. Täiskasvanuhariduse teemade meedias kajastamiseks ekraniseeriti koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga telesaade „Tagatargemad“, kokku oli ETV-s 53 saadet. Lisaks oli Vikerraadio saatesarjas „Huvitaja“ eetris 54 saadet, samuti oli Raadio 4 eetris venekeelne saade „Ainult täiskasvanutele“, kokku 69 saadet. ETV-s tehti 24 lühivideoklippi „Õpitee“, kus  tuntud Eesti inimesed rääkisid täiskasvanuhariduse olulisusest.

Sügiseti toimunud TÕN-i ajal sõitis mööda Eestimaad õpibuss ning jagati teavitusmaterjale õppimisvõimalustest, sh olid kohal karjäärinõustajad ja peeti miniloenguid. Ka õpitrammis ja õpirongis toimusid miniloengud ning jagati teavitusmaterjale, mh olid kaasatud Tallinna Ülikooli andragoogika eriala tudengid. Koostöös kohalike valla- ja maakonnalehtedega avaldati artikleid täiskasvanuharidusest ning toimusid seminarid kohalike lehtede toimetajatele. Kaasatud olid ka kohalikud raadiojaamad.

2013 algas Euroopa Komisjoni projekti „AGENDA – täiskasvanuhariduse tegevuskava“ riiklik koordineerimine Eestis. Kokku osaleb projektis 30 riiki. Tegevused toetavad madala haridustasemega täiskasvanute tagasipöördumist haridussüsteemi: toimuvad piirkondlikud koostööseminarid ning ümarlauad ja arendusseminarid kohalike omavalitsuste haridus- ja sotsiaaltööspetsialistidele, infoseminarid lapsevanematele ja lasteaia personalile. Samuti tehti madala haridusega väikelaste vanematele lühikoolitusi.

2016 hakkas Andras haridus- ja teadusministeeriumi partnerina ellu viima Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

Elukestva õppe populariseerimiseks tehti neli vabariiklikku teavituskampaaniat „Jälle kooli“. Toimusid piirkondlikud kampaaniad ning ekraanile jõudsid 12-osaline teleseriaal „Teine võimalus“ ja neljaosaline telesaatesari „Aeg õppida“. Andras andis välja raamatu ja digituuri „Eesti täiskasvanuhariduse 25 aastat“, korraldas tunnustamisi maakondades ja vabariiklikke tänusündmusi. Andras avaldab ja levitab elektroonilist infokirja ning teavitab kodulehe, sotsiaalmeedia ja trükiste vahendusel. Andrase kampaaniaid on aastate jooksul märganud rohkem kui 70% Eesti elanikkonnast.

Andras tegeleb piirkondliku koostöö arendamisega keskhariduseta ja erialase hariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse. Selleks korraldatakse koostöös täiskasvanute gümnaasiumite ning teiste õppe- ja koolitusasutustega, raamatukogude, muuseumite ja külaliikumisega „Kodukant“ seminare, töötubasid ja teabepäevi. Korraldatakse ka õppekäike Eestis ja välismaal.

2018 pälvis Andras Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni (EAEA) Grundtvig Award konkursil parima rahvusliku projekti auhinna. Tunnustus omistati täiskasvanuõppe võrgustiku arendamise ja täiskasvanud õppija nädala korraldamise eest.

Koolitajate professionaalse arengu toetamine

Erinevad tegevused täiskasvanute koolitajatele:

  • kvalifikatsioonikursused, meistriklassid, sümpoosionid, koostööseminarid
  • konverentside ja mittekonverentside korraldamine koostöös EPALE-ga

Täiskasvanute koolitaja kutse

Alates 2004. aastast on Andras täiskasvanute koolitaja kutsete andja ja arendustegevuste eestvedaja. Täiskasvanute koolitaja kutsetasemeid on neli: tasemed 5, 6, 7, 8. Lisaks on võimalus tasemetel 6 ja 7 spetsialiseeruda suhtlemistreeningule.

Andras korraldab:

  • kutse- ja hindamiskomisjonide liikmete koostööseminare                       
  • hindajate seminare                                                                                                                                            
  • seminare, sh veebiseminare kutse taotlejatele                                                                
  • seminare hariduse valdkonna ja sarnase väljundiga kutset andvatele organisatsioonidele koostöös Kutsekoja ja EPALE-ga

2021. aasta märtsi seisuga on Eestis 508 kutsega täiskasvanute koolitajat.

2019 pälvis Andras sihtasutuselt Kutsekoda kutse andja kvaliteedimärgi eeskujuliku hindamise korraldamise eest.

Rahvusvaheline koostöö

Alates 1991. aastast on Andras EAEA (Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon) liige ja alates 2016. aastast EBSN-i (Euroopa Põhioskuste Koostöövõrgustik) liige.

Algusaastatel andsid olulise panuse Andrase ja Eesti täiskasvanuhariduse arengusse Saksa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni rahvusvahelise koostöö instituut ja Soome Viittakivi  rahvusvaheline rahvaülikool.

Rahvusvahelise koostöö peasuund on olnud Eesti täiskasvanuhariduse heade praktikate tutvustamine ning teiste riikide kogemustega tutvumine erinevate koostöövormide vahendusel – konverentsid, seminarid, töötoad, õppekäigud.

Alates 1991. aastast on Andrase eestvedamisel korraldatud Eestis 30 konverentsi ja seminari ning võõrustatud väliskülaliste delegatsioone.

Andras on osalenud koordinaatori ja partnerina EuroDelphi võrdlusuuringus ning Socratese, Grundtvigi, Nordplus Adult ja Erasmus+ projektides. Koostöö on andnud  Andrase võrgustiku liikmetele uusi ideid  ja sõpru, kellega koos probleeme lahendada ja saavutuste üle rõõmu tunda.

Tegevuste õnnestumisele on kaasa aidanud koostöö erinevate organisatsioonide ja partneritega. Aitäh teile! LOE EDASI

Täiskasvanuharidus Eestis

1993 hakkas kehtima täiskasvanute koolituse seadus (TÄKS)
1993 algas koostöö Põhjamaade Ministrite Nõukoguga
1994 Eesti Vabaharidusliidu asutamine
1997 asutati sihtasutus Archimedes, mis koordineeris rahvusvahelisi haridus- ja teaduskoostöö programme
2000 koostati elukestva õppe memorandum
2000. aastal osales 6,3% Eesti elanikest (25–64 a) elukestvas õppes
2001 asutati SA Kutsekoda 2004 ühines Eesti Euroopa Liiduga. Märgatavalt suurenes täiskasvanuhariduse rahastamine
2005 kinnitas valitsus elukestva õppe strateegia aastateks 2005–2008
2008. aastal osales 9,7% Eesti elanikest (25–64 a) elukestvas õppes
2009 kinnitas valitsus täiskasvanuhariduse arengukava aastateks 2009–2013
2011–2013 osales Eesti rahvusvahelises täiskasvanute oskuste uuringus PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competences)
2011 Eesti Rahvaülikoolide Liidu asutamine
2014 kinnitas valitsus elukestva õppe strateegia 2020
2015 loodi Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE
2015 jõustus uus täiskasvanute koolituse seadus (TÄKS)
2019 hakati koostama haridusstrateegiat aastateks 2021–2035
2019. aastal osales 20,1% Eesti elanikest (25–64 a) elukestvas õppes