Ülevaade AGENDA tegevustest seisuga 31.10.2013

 

Ülevaade projekti raames toimunud tegevustest maakondades seisuga 31. oktoober 2013

 

Vastavalt Agenda tegevuskavale on läbi viidud kuus maakondlikku seminari:    Valgamaal, Ida-Virumaal,  Põlvamaal, Jõgevamaal, Läänemaal ja Saaremaal

Kokku osales seminaridel 137 täiskasvanuhariduse võtmeisikut.
 

Seminaridel tutvustati HTM esindajate poolt täiskasvanuhariduse Euroopa uuendatud tegevuskava ning anti ülevaate täiskasvanuhariduse suundumustest Eestis. Sellele järgnes ülevaade maakonna täiskasvanuhariduse hetkeseisust, mille esitasid maavalituste haridus-ja kultuuriosakonna ja Eesti Töötukassa esindajad, Ida-Virumaal maavanem.
Ettekannetele järgnes arutelu, mis oli suunatud konkreetsete sihtgruppide kirjelduse saamiseks. Kui sihtgrupid oli määratud, siis hakati arutlema millega neid motiveerida ja kuidas nendeni jõuda.

Sihtrühmade põhitüübid:

 • Haridustee katkestajad (põhikooli katkestanud). Vanus üle 17 eluaasta
 • Pikaajaline töötus, ei ole enam Töötukassa arvel.
 • Noored emad (18 – 30 aasta vanuses)
 • Perekondlik taust, hariduse mitteväärtustamine (hoolimatus, oskamatus, harimatus)
 • Keskealised 50+ (töötavad)
 • Hariduslike erivajadusteda inimesed
 • Sõltuvusprobleemidega inimesed (hasartmängud, kasiino, alkohol, narkootikumid, arvuti)
 • Muukeelsed (eesti keelt mittekõnelevad inimesed) uusimmigrandid

Samuti toodi välja sihtgruppide piirkondlik eripära, mida peaks motiveerimisel arvestama.

Millega sihtrühmi motiveerida? Kuidas nendeni jõuda

 • kaardistada sihtrühmad
 • kaasavate tegevuste läbi inimeste toomine õppimise juurde
 • Teavitamine ja nõustamisteenuse pakkumine. Tasuta personaalne nõustamine töötavatele täiskasvanutele. 
 • Eelkõige on tähtis teavitamine ja info levitamine õppimisvõimaluste kohta – eriti tähtsaks on muutunud teavitamine läbi sostsiaalmeedia
 • Individuaalne lähenemine. Surve läbi kogukonna
 • Sihtgrupi võtmeisikute kaudu.

Põhilised probleemid:

 • Puudub konkreetne info sihtgruppide kohta (arv, probleemid).
 • Kuidas info kätte saada? Kellele edastada? Kes korraldab?
 • Kellest koosneb võrgustik, kes peaks probleemiga tegelema?
 • Kuidas toetada nende inimeste tegevust, kelle kaudu jõuame sihtgrupini?
 • Tööandja saaks/peaks aitama, kuid kas puudub huvi, või ei oska, ei ole probleemist informeeritud.
 • Puudub regulatsioon inimese haridustee jälgimiseks.
 • Puudub toetussüsteem.

Ettepanekud:

 • Kaardistada sihtgrupid KOVi tasandil
 • Koordinaator maakonnas, kes kogub andmeid ja koordineerib koostööd koolitusasutustega, tööandjatega, kogukonnagajt
 • Sihtgruppi kuuluvate inimeste nõustamine
 • Kaasata KOVd koos allasutustega, maavalitsus, koolitusasutused, Töötukassa, tööandjad, MTÜd, seltsid jt
 • Edendada võrgustikke, toetada eestvedajaid ja koordineerijaid
 • Täiskasvanuhariduse erinevate osapooltevaheline koordineeritud koostöö piirkonnas aitaks probleemi lahendada Vajalik ressurss

Seminaride tulemusi kasutame jätkuseminaridel kohalikes omavalitsustes, õpibussi ja personaalse nõustamise kontseptsiooni väljatöötamisel ning kohalike lehtede kaudu teavitamisel.