Tallinna aasta õppijasõbralik tööandja 2020: Keskkonnaamet

 


                                                                             

Keskkonnaameti väärtused on ausus, avatus, hoolivus ja austus elu vastu, aga ka koostöö ja eesmärgile orienteeritus. Keskkonnaameti visiooni osa olla hea ja edukas tööandja ning pürgib alati selle poole. Viimase kahe aasta vältel viisid Tartu Ülikooli õppejõud läbi Keskkonnaameti juhtide arendusprogrammi, kus osales 26 inimest. Lisaks on aasta jooksul toimunud koolituspäevad „Suhtlemine konfliktse kliendiga“, veebiseminar „Koosmeeles kriisist välja“ ning „Meeskonnatöö mikrotiimides – igaüks loeb“. Panustatakse koolitusprogrammide väljatöötamisse, et need vastaksid organisatsiooni vajadustele ja keskenduksid just neile olulistele teemadele. Lisaks oma töötajate arendamisele panustab Keskkonnaamet kõigi Eesti elanike keskkonnateadlikkuse tõstmisele. Ameti keskkonnahariduse osakonna eesmärk on tutvustada loodus- ja keskkonnakaitset ning kujundada ühiskonna väärtushinnanguid keskkonnasäästlikumaks. „Parim võimalus õppimiseks on õpetamine ja seda võimalust kasutatakse meie organisatsioonis nii sisekoolitusi korraldades, kõrg- või ametikoolides õppejõu ametis olles kui õpilastele aktiivõppe vormis loodusväärtusi ja keskkonnaprobleeme vahendades,“ selgitab Margit Klein, Keskkonnaameti personali peaspetsialist. „Viimase tegevusega on meil haaratud terve keskkonnahariduse osakond.“

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
„Meie ameti kompetents kujuneb töötajate kompetentsist,“ ütleb Klein. „Otsused tehakse olemasolevate teadmiste pinnalt, kaasates selleks vajadusel kolleege või eksperte väljastpoolt asutust. Mida laiem ja sügavam on see ühine teadmiste baas, seda asjakohasemad ja selgemini põhjendatud on otsused. Paindlik tööaeg ja kaugtöö võimalus aitavad tööd ja õppimist paremini ühildada. Sellega anname töötajale võimaluse ennast arendada. See on kasuks nii töötajale kui tööandjale.“

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
„Õppiv töötaja on avatum ja koostööaltim. Oskab paremini näha seoseid ja mõista maailma. Suudab kohaneda muutuvate oludega ning tõenäoliselt suudab paremini ja kiiremini lahendada probleeme,“ usub Klein.