Raplamaa aasta õppijasõbralik tööandja 2020: Alu Kool

 


                                                                  

Alu Kool on paistnud Raplamaal silma süsteemse töötajate arengu toetamisega ja õppima innustamisega. Soodustatakse ka ümberõpet, millele leitakse väljundeid majas sees. Tänu Digikiirendi koolitusele sai kooli meeskond väga hästi hakkama distantsõppe korraldamisega ning õpetajate digipädevused on väga heal tasemel. Alu Kool on näidanud üles sotsiaalset vastutustundlikkust, tehes koostööd Lasteaednike Liiduga, Koolijuhtide ühendusega, ainesektsioonidega, Raplamaa Rajaleidjaga/Töötukassaga, Rapla vallaga, teiste valla ja maakonna koolidega jagatakse kogemusi ja parimaid praktikaid. Kaasavat haridust väärtustava koolina on loodud eriklassid ning sõlmitud praktikalepingu Tartu Ülikooliga. Alu Kool üheks praktikabaasiks Tallinna Ülikooli eripedagoogika üliõpilastele, kuid need on vaid vähesed kooli muljetavaldavast koolituspanusest järeltulevatele põlvedele kaasaegse ja nende vajadustega arvestava kasvukeskkonna rajamisel.

Miks on õppijasõbralik töökeskkond Teie organisatsioonile oluline?
Kooli personali sõnul on õppijasõbralik töökeskkond kogu asutuse (lasteaia-kooli) personali arendamise kõige peamine ja lahutamatu osa ning tuleneb asutuse eesmärkidest. Töötajate koolitamine ja õppijate toetamine on süsteemne ja pidev, sest kooli ja lasteaia edukus sõltub otseselt tema liikmete õpivõimest ja mõjust, mida õppija koolitustelt kaasa võtab ning edaspidi oma kolleegidele jagab ja  töös kasutab. Vaid õppides kasvab väärtuspõhine koolikultuur.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see Teie organisatsioonile toob?
Kõige olulisemateks koolitusteks peab Alu Kooli kollektiiv just meeskonnakoolitusi. „Koolisisene meeskonnakoolitus on kooli imago ja koolikultuuri kujundamise üheks vahendiks. Seda viivad läbi väljastpoolt kutsutud koolitajad. Koolituse abil loome ühtse nägemuse oma organisatsiooni arengust ja tööst ning tõstame õpetaja (töötaja) individuaalset valmisolekut ja tahet midagi muuta, tegutseda.“ Meeskonnakoolitused ei paranda mitte ainult õpetamise ja kasvatamise kvaliteeti ja ainealast kompetentsi, vaid muudavad kogu töö tulemuslikumaks. Selle tulemusel suureneb ka isiklik intellektuaalne kompetents, paranevad suhtlemisoskused ning  omandatakse uusi, kaasaegseid õpetamisvõtteid. „Lõpetuseks on töötajad ka motiveeritud, sest väljasõidud on väga meeldiv vaheldus ja võimalus kogu kollektiiviga kokku saada, õppida meeskonnaliikmeid tundma, lõõgastuda ja ehk ka veidi akusid laadida,“ kinnitab koolipere.