Tööturukoolitus

 

Tööturukoolitus on töötule korraldatav tööalane koolitus, kus omandatakse või arendatakse ameti- või muid oskusi, mis soodustavad uue töö leidmist. Töötuna peetakse siin silmas inimest, kes on end ametlikult tööturuametis sellena registreerinud.

Tööturukoolitus kestab kuni üks aasta. Inimese koolitusvajadus selgitatakse välja ja lepitakse kokku individuaalse tööotsimiskava koostamise käigus. Tööturukoolitusele suunates arvestatakse inimese varasemaid teadmisi ja oskusi, olemasolevaid vabu või loodavaid töökohti ning võimaliku tulevase töökoha nõudeid.

TOETUSED KOOLITUSEL OSALEJALE
Stipendium

• Stipendiumi on õigus saada töötul, kes osaleb vähemalt 40 tundi kestval tööturukoolitusel. 
• Stipendium arvutatakse koolitaja esitatud andmete alusel iga õppetööl osaletud tunni eest. 
• Ühe osaletud tunni eest saab stipendiumi 3 krooni ja 75 senti. 
• Stipendiumi makstakse kord kuus inimese pangakontole.
Sõidu- ja majutustoetus
• Sõidu- ja majutustoetuse saamiseks esitab tööturukoolitusel osaleja iga kuu kohta avalduse. 
• Sõidu- ja majutustoetust ei maksta päevade eest, mil inimene tööturukoolitusel ei osalenud. 
• Ühes kuus hüvitatakse nii sõidu- kui ka majutuskulusid. Ühe päeva eest hüvitatakse kas sõidu- või majutuskulud. 
• Toetuse ülemmäär on 1200 krooni kuus. 
• Majutuskulud hüvitatakse tasutud arve alusel, kuid ühe päeva kohta mitte rohkem, kui kuu päevamäär. Maksimaalseks päevamääraks on üks kümnendik kuu ülemmäärast. Küsi selle kohta täpsemalt tööturuameti infotelefonilt 15501 või oma juhtumikorraldajalt/karjäärinõustajalt.

Allikas: tööturuamet

Loe kõigi tööturuteenuste kohta:  www.tta.ee või küsi tööturuameti lühinumbrilt 15501 argipäeviti kella 9-17-ni.

Vaata ka sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt www.sm.ee sektsiooni “Tööotsijale”.